معرفی رشته های مقطع کارشناسی ارشد معرفی رشته های مقطع کارشناسی ارشد

آشنایی اجمالی با رشته فقه و حقوق اسلامی

مقطع کارشناسی ارشد

 

الف- تعریف و اهداف :

کارشناسی ارشد (ناپیوسته) فقه وحقوق اسلامی یکی از دوره­های آموزشی درنظام آموزش عالی است و هدف از تشکیل آن :

1.      تربیت اساتید مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در رشته­های فقه و حقوق اسلامی و حقوق .

2.      تربیت محققان و پژوهشگران مورد نیاز مراکز علمی و تحقیقاتی .

3.      تربیت قضات و کارشناسان ارشد مورد نیاز دستگاه قضایی کشور.

4.      تربیت کارشناسان ارشد توانا جهت خدمت در قسمتهای کارشناسی مراکز دولتی و غیره

 

   ب- طول دوره :

دورةکارشناسی ارشد (ناپیوسته) فقه و حقوق اسلامی حداقل شامل پنج نیمسال تحصیلی (دوسال ونیم) و حداکثر شش نیمسال تحصیلی با پایان نامه است. هر دانشجو موظف است 32 واحد درسی (با احتساب واحدهای پایان نامه) طبق برنامه تنظیمی بگذراند.

 

ج-  واحدهای درسی :

تعداد کل واحدهای درسی رشته فقه وحقوق اسلامی  32 واحد به شرح زیر می باشد :

-         دروس اصلی: 28 واحد

-         پایان نامه : 4 واحد

همچنین دانشجویان موظفند تعداد 17 واحد را به عنوان واحد فرعی را بگذرانند و گواهی فراغت از تحصیل منوط به اتمام این واحدها می باشد .

 

د- عناوین دروس اصلی:

اصول فقه (رسائل و کفایه)، فقه(مکاسب)، حقوق جزای اختصاصی، حقوق مدنی، آئین دادرسی مدنی ، متون حقوقی ، حقوق بین الملل عمومی ، حقوق بین الملل خصوصی، حقوق تجارت، حقوق تطبیقی.

 

ه-  شرایط ورود به دورة کارشناسی ارشد (ناپیوسته) فقه وحقوق اسلامی :

1-         دارا بودن دانشنامه کارشناسی از موسسات آموزشی که مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد.

2-        مجاز شدن به انتخاب رشته در آزمون سراسری و اعلام اسامی از سوی سازمان سنجش

3-        پذیرفته شدن در آزمون و مصاحبه علمی و عمومی دانشگاه

 

و- مواد امتحان ورودی دورة کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی:

1.      فقه (شرح لمعه)            2. اصول فقه (اصول مظفر)                 3. حقوق مدنی (تعهدات)              4. عربی(شرح ابن عقیل)

 

 

آشنایی اجمالی با رشته فلسفه و حکمت اسلامی

مقطع کارشناسی ارشد

دانشگاه شهید مطهری در راستای تحقق انقلاب فرهنگی و نیز ایجاد پیوندی هر چه مستحکم­تر میان حوزه و دانشگاه برنامه دوره کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی را جهت تربیت اندیشمندان متخصص در زمینه فلسفه و حکمت اسلامی با تکیه بر حفظ روشهای سنتی بحث و تحقیق در متون اسلامی و احیاء تراث اسلامی ونیز با مطالعه مباحث فلسفه غرب و مسائل کلامی جدید تدوین و تنظیم نموده است.

 

الف-اهداف :

1-    تربیت اندیشمندانی که بتوانند عرضه­ کننده­ی تفکر ناب اسلامی در حوزه­ی فلسفه وحکمت باشند.

2-    انجام پژوهشهای بنیادی – کاربردی در زمینه­ی فلسفه و حکمت اسلامی

3-  تربیت محققانی که با توجه به مطالعات حوزوی، کلامی و فلسفی غربی واسلامی، بتوانند ارائه کننده دیدگاههای جدید در مباحث فلسفه و حکمت اسلامی باشند.

 

     ب- طول دوره :

            طول دوره کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی دو سال و نیم است که بر اساس آیین نامه طی چهار نیمسال و هر نیمسال شانزده هفته ارائه می­گردد.در این مدت دانشجو باید پایان نامه خود را بگذراندو از آن دفاع نماید. هر دانشجو موظف است 32 واحد درسی (با احتساب واحدهای پایان نامه ) طبق برنامه تنظیمی بگذراند .

 

ج‌-واحدهای درسی :

تعداد کل واحدهای درسی رشته فلسفه وحکمت اسلامی  32 واحد به شرح زیر می باشد :

-          دروس اصلی:  28 واحد

-         پایان نامه:  4 واحد

لازم به ذکر است با توجه به ماهیت این دوره آموزشی که نیازمند اطلاعات مختلف در زمینه­های (فلسفه، منطق و کلام) می­باشدو به منظور هم­سطح کردن پذیرفته شدگان و  همچنین با توجه به رویکرد حوزوی و دانشگاهی این مرکز، تعداد 14واحد پیش نیاز در نظرگرفته شده است.

 

د- عناوین دروس اصلی:

حکمت متعالیه(شواهد الربوبیه)، حکمت مشاء(اشارات)، حکمت اشراق (حکمةالاشراق)،‌ منطق‌ قدیم، منطق جدید، تاریخ‌ فلسفه‌ اسلامی‌ ، تاریخ‌ فلسفه‌ غرب‌ ، فلسفه تطبیقی، عرفان اسلامی‌ .

 

ه- شرایط ورود به دورة کارشناسی ارشد (ناپیوسته ) فلسفه وحکمت اسلامی  :

1-        دارا بودن دانشنامه کارشناسی از موسسات آموزشی که مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد.

2-        مجاز شدن به انتخاب رشته در آزمون سراسری و اعلام اسامی از سوی سازمان سنجش

3-        پذیرفته شدن در آزمون و مصاحبه علمی و عمومی دانشگاه

 

و- مواد امتحان ورودی دورة کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی

1.      فلسفه اسلامی (شرح منظومه)     2. کلام (شرح تجرید غیر از امور عامه)  3. منطق (منطق مظفر)     4. عربی(شرح ابن عقیل)

 

 

آشنایی اجمالی با رشته فقه و حقوق خصوصی

مقطع کارشناسی ارشد

دانشگاه شهید مطهری در راستای تحقق انقلاب فرهنگی و نیز ایجاد پیوندی هر چه مستحکم­تر میان حوزه و دانشگاه برنامه دوره کارشناسی ارشد فقه و حقوق خصوصي را جهت تربیت اندیشمندان متخصص در زمینه فقه و حقوق خصوصي با تکیه بر حفظ روشهای سنتی بحث و تحقیق در متون اسلامی و احیاء تراث اسلامی و نیز با مطالعه مباحث حقوقي جدید تدوین و تنظیم نموده است

 

الف-اهداف :

-         تربیت اندیشمندانی که بتوانند عرضه­ کننده­ی تفکر ناب اسلامی در حوزه­ی فقه و حقوق خصوصي باشند.

-         انجام پژوهشهای بنیادی –کاربردی در زمینه­ی فقه و حقوق خصوصي.

-         تربیت محققانی که با توجه به مطالعات تطبيقي حوزوی و دانشگاهي ، بتوانند ارائه کننده دیدگاههای جدید در مباحث فقه و حقوق خصوصي باشند

-         تربیت قضات و کارشناسان ارشد مورد نیاز دستگاه قضایی کشور

 

     ب- طول دوره :

            طول دوره کارشناسی ارشد فقه و حقوق خصوصی دو سال و نیم است که بر اساس آیین نامه طی پنج نیمسال و هر نیمسال شانزده هفته ارائه می­گردد.در این مدت دانشجو باید پایان نامه خود را بگذراند و از آن دفاع نماید.هر دانشجو موظف است 32 واحد درسی (با احتساب واحدهای پایان نامه ) طبق برنامه تنظیمی بگذراند .

 

ج‌-واحدهای درسی :

تعداد کل واحدهای درسی رشته فقه و حقوق خصوصی  32 واحد به شرح زیر می باشد :

-          دروس اصلی:  26 واحد

-         پایان نامه:  6 واحد

لازم به ذکر است با توجه به ماهیت این دوره آموزشی و به منظور هم­سطح کردن پذیرفته شدگان و با توجه به رویکرد حوزوی و دانشگاهی این مرکز، تعداد 14 واحد جبراني در نظر گرفته شده است.

 

د- عناوین دروس اصلی:

اصول فقه (رسائل و کفایه)، فقه (مکاسب)، حقوق مدنی، داوری بین المللی، حقوق بین الملل خصوصی، حقوق تجارت.

 

ه- شرایط ورود به دورة کارشناسی ارشد (ناپیوسته) فقه و حقوق خصوصی:

1-        دارا بودن دانشنامه کارشناسی از موسسات آموزشی که مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد.

2-        مجاز شدن به انتخاب رشته در آزمون سراسری و اعلام اسامی از سوی سازمان سنجش

3-        پذیرفته شدن در آزمون و مصاحبه علمی و عمومی دانشگاه

 

و- مواد امتحان ورودی رشته فقه و حقوق خصوصی:

1.فقه (شرح لمعه)            2. اصول فقه (اصول مظفر)                 3. حقوق مدنی (تعهدات، مسئولیت مدنی، عقود معین)              4. عربی(شرح ابن عقیل)

 

 

 

آشنایی اجمالی با رشته فقه و حقوق جزا

مقطع کارشناسی ارشد

حفظ جان، عقل، دین، نسل و مال از اهداف مقدس شریعت است و حقوق جزا جهت تحقق این اهداف گام برمی­دارد. آموزش و پژوهش در زمينه مباحث حقوق جزا نیز در راستای حفظ مصالح عمومی جامعه و در پرتو عدالت و امنیت اجتماعی یک ضرورت اجتماعی و فریضه الهی شمرده می­شود.دانشگاه شهید مطهری در راستای تحقق این هدف مقدس و نیز ایجاد پیوندی هر چه مستحکم­تر میان حوزه و دانشگاه برنامه دوره کارشناسی ارشد فقه و حقوق جزا را جهت تربیت اندیشمندان متخصص در زمینه فقه و حقوق جزا با تکیه بر حفظ روشهای سنتی بحث و تحقیق در متون اسلامی و احیاء ميراث فقه اسلامی ونیز با مطالعه مباحث حقوقي جدید تدوین و تنظیم نموده است.

 

الف-اهداف :

-          تربیت اندیشمندانی که بتوانند عرضه­ کننده­ی تفکر ناب اسلامی در حوزه­ی فقه و حقوق جزا باشند.

-         انجام پژوهشهای بنیادی – کاربردی در زمینه­ی فقه و حقوق جزا.

-     تربیت محققانی که با توجه به مطالعات تطبيقي حوزوی و دانشگاهي ، بتوانند ارائه کننده دیدگاههای جدید در مباحث فقه و حقوق جزا باشند.

-         تربیت قضات و کارشناسان ارشد مورد نیاز دستگاه قضایی کشور.

 

     ب- طول دوره :

            طول دوره کارشناسی ارشد فقه و حقوق جزا دو سال و نیم است که بر اساس آیین نامه طی پنج نیمسال و هر نیمسال شانزده هفته ارائه می­گردد.در این مدت دانشجو باید پایان نامه خود را بگذراند و از آن دفاع نماید.هر دانشجو موظف است 32 واحد درسی (با احتساب واحدهای پایان نامه ) طبق برنامه تنظیمی بگذراند .

 

ح‌-واحدهای درسی :

تعداد کل واحدهای درسی رشته فقه و حقوق  جزا  32 واحد به شرح زیر می باشد :

-          دروس اصلی:  26 واحد

-         پایان نامه:  6 واحد

 با توجه به ماهیت این دوره آموزشی و با توجه به رویکرد حوزوی و دانشگاهی این مرکز، تعداد 18 واحد به عنوان دروس جبراني در نظر گرفته شده است.

 

د- عناوین دروس اصلی:

اصول فقه (رسائل و کفایه) ، فقه( مبانی تکمله المنهاج)، حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی ،جرم شناسی، حقوق جزای بين­الملل.

 

ه- شرایط ورود به دورة کارشناسی ارشد (ناپیوسته) فقه و حقوق جزا:

4-        دارا بودن دانشنامه کارشناسی از موسسات آموزشی که مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد.

5-        مجاز شدن به انتخاب رشته در آزمون سراسری و اعلام اسامی از سوی سازمان سنجش

6-        پذیرفته شدن در آزمون و مصاحبه علمی و عمومی دانشگاه

 

و- مواد امتحان ورودی رشته فقه و حقوق جزا:

1.      فقه (شرح لمعه)            2. اصول فقه (اصول مظفر)         3. حقوق جزای اختصاصی        4.حقوق جزای عمومی               

5. عربی(شرح ابن عقیل)