درباره بخش مرجع كتابخانه مدرسه عالي شهيد مطهري درباره بخش مرجع كتابخانه مدرسه عالي شهيد مطهري

مخزن مرجع كتابخانه مركزي به منظور تسريع در امر اطلاع رساني براي محققان و دانشجويان شكل گرفته است . اين مخزن شامل برخي كتاب شناسي ها ،‌فهرست ها ،‌ فهرستگان ها ،‌ نمايه ها ، چكيده نامه ها ،‌ واژه نامه ها ، دائره المعارف ها ،‌ سرگذشت نامه ها ، منابع جغرافيايي ، دست نامه ها ، دستور نامه ها و سال نامه ها مي باشد كه در تالار مطالعه در دسترس محققان و دانشجويان قرار دارد.