• مدرسه شهید عالی مطهری
      نمودار دایره ای دو بعدی       نمودار دایره ای سه بعدی       نمودار میله ای