انتشار دهنده محتوا انتشار دهنده محتوا

جلسه معارفه مسئول بسیج با حضور مدیریت و مسئولین سازمان بسیج

جلسه معارفه مسئول جدید بسیج دانشگاه شهید مطهری واحد خواهران تهران با حضور مدیریت این دانشگاه و مسئولین سازمان بسیج انجام گردید.