مراکز آموزش عالی مراکز آموزش عالی

مدرسه عالي شهيد مطهري هم اكنون در سه مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتري به دانشجويان خود مدرك علمي اعطاء مي كند. مدرسه عالي شهيد مطهري در مقاطع آموزش عالي بجز تهران در تعدادي از مراكز استانها از جمله مشهد ، يزد و  زاهدان نيز شعبه دارد :

  

واحد مشهد ـ خواهران

واحد تهران ـ خواهران

واحد زاهدان ـ برادران

واحد يزد ـ خواهران

  مدارك تحصيلي مدرسه عــــالي كه از جمله مــــراكز متمركز آموزش عالي كشور به شمـــار مي رود بوسيله وزارت عـــلوم تحقيقـــات و فناوري صــــادر مي شود. بديهي است تمـــام مراحل پذيرش دانشجويــــــــان و آموزش آنـــــان تحت نظارت اين وزارتخانه و بر اساس ضوابط و مقررات آموزش عالي كشور انجام مي پذيرد . اعتبار مدارك اخذ شده از شعب مختلف اين مدرسه عالي يكسان بوده و تحت ضوابط و شرايط مشتركي صادر مي شود مداركي كه از ناحيه مدرسه عالي شهيد مطهري و موسسات تابعه به فارغ التحصيلان مقاطع مختلف اعطاء مي گردد به شرح زير است :

 

شعبه هاي آموزش عالي مدرسه عالي شهيد مطهري

شهر

جنس

رشته

مقطع تحصيلي

سال تأسيس

تهران

برادران

خواهران

فقه و حقوق اسلامي ـ فلسفه و حكمت اسلامي ـ فقه و حقوق خصوصي ـ‌ فقه و حقوق جزا ـ‌ فلسفة تطبيقي

كارشناسي ـ‌ كارشناسي ارشد ـ دكتري ( PHD )

 

1361

مشهد

خواهران

فقه و حقوق اسلامي ـ فلسفه و حكمت اسلامي

كارشناسي

1368

يزد

خواهران

فقه و حقوق اسلامي ـ فلسفه و حكمت اسلامي

كارشناسي

1377

زاهدان

برادران

فقه و حقوق اسلامي

كارشناسي

1376