عناوین رساله های مصوب دکتری رشته فقه و حقوق خصوصی عناوین رساله های مصوب دکتری رشته فقه و حقوق خصوصی

ردیف

عنوان

نام دانشجو

1.         

بررسی تطبیقی اصل فردی نمودن کیفر درحقوق کیفری اسلام و کامن لا

محرمعلی مهدیزاده

2.         

ارتکاب جرم درفضای سایبر با نگاهی ویژه به عناوین محرمانه مذکور در قانون مجازات اسلامی

حسین محمدیان

3.         

بررسی قواعد شکلی حاکم بر حدود در مذاهب فقهی و قانون مجازات اسلامی

سید حامد حسین حسینی

4.         

پولشویی (تطهیر پول ) در اسناد بین المللی و مطالعه تطبیقی آن با قوانین ایران ، مصر و لبنان

علی مژدهی پور

5.         

تبیین نظریه مقاصدالشریعه با تأکید براحکام جزایی اسلام

علی رعیتی

6.         

رفتار منصفانه نسبت به بزه دیده در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی

محمد ساریخانی

7.         

سیاست جنایی جمهوری اسلامی در قبال روشهای پیشگیری از جرایم جنسی و خلاف عفت عمومی

بابک رزم ساز

8.         

سیاست کیفری قاعده اقتضای تعقیب (ایران ، انگلیس ،اسناد بین المللی)

محسن شکرچی زاده

9.         

سیاست جنایی و الگوهای پیشگیری از جرم در فقه امامیه و حقوق ایران

حمید فرجی

10.      

جرم اقتصادی و مسئولیت کیفری ناشی از آن

اسدالله مسعودی مقام

11.      

مبانی و معیارهای کیفرگذاری مکاتب کیفری در مقایسه با آموزه­های اسلامی

غلامرضا پیوندی

12.      

جرایم خاص مدیران شرکتهای سهامی در حقوق ایران، مصر و انگلستان (مطالعه تطبیقی با تأکید بر فقه امامیه)

علیرضا سعید

13.      

حقوق بزه کار و بزهدیده در مرحله اجرای ضمانت اجراهای کیفری در نظام حقوقی ایران و مصر در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر

زهرا سبزواری