عناوین رساله های مصوب رشته فلسفه تطبیقی عناوین رساله های مصوب رشته فلسفه تطبیقی

ردیف

عنوان

نام دانشجو

1.     

حضور مطلق و همه جایی خداوند  در اندیشه ملاصدرا و اسپینوزا

محمد رضاپور

2.     

بررسي نظريه حيث التفاتي در  تفكرات ابن سينا و برنتانو

سمانه جوادي

3.     

مباني "لا مؤثر في الوجود الا الله " در انديشه اشاعره و صدرالمتالهين

حديث رجبي

4.     

فرشته شناسي از ديدگاه شيخ اشراق و فيض كاشاني

مهناز كهنداني

5.     

بررسی تطبیقی نظریه آفرینش نزد ابوالبرکات بغدادی و ابن سینا

انسیه برخواه

6.     

تأثر ملاصدرا از سهروردی و نقد او به فلسفه اشراق

سيما نوربخش

7.     

مبنا گروی در ابن سینا و دکارت

زينت مبصري

8.     

مبانی و پیامدهای دیدگاه دکارت و ملاصدرا درباره ارتباط نفس و بدن

خديجه كثيري بيدهندي