عناوین رسالات رشته فقه و حقوق خصوصی عناوین رسالات رشته فقه و حقوق خصوصی

 

ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

 

تاریخ دفاع

1

 

سید محمد صادق موسوی

مبانی نظری جهل واشتباه و آثار آن بر اعمال حقوقی از دیدگاه فقه وحقوق مدنی

دکتر محقق داماد

آیت ا.. مرعشی

 

1379

2

محمد علی خورسندیان

قراردادهای مقاطعه کاری

دکتر محقق داماد

دکتر اسکینی

دکتر محمد امامی

1379

3

محمد بهرامی خوشکار

قضاوت و شهادت زن از دیدگاه مکاتب فقهی

آیت ا.. مرعشی

دکتر محقق داماد

 

1380

4

سید ابوالقاسم نقیبی

خسارت معنوی در حقوق ایران ،اسلام و دیگر نظامهای حقوقی

دکتر صفایی

آیت ا.. مرعشی

دکتر محقق داماد

1380

5

محمد روشن

عجز از پرداخت دین و آثار فقهی و حقوقی آن

دکتر صفایی

دکتر اسکینی

 

1382

6

سید احمد موسوی

مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت و نگهداری از اشیاء

دکتر مصلحی عراقی

دکتر الماسی

 

دکتر موسوی

1382

7

محمد جواد ارسطا

اعتبار سندو تعارض آن با ادله دیگر از دیدگاه حقوق ایران و فقه امامیه

دکتر محقق داماد

دکتر صفایی

دکتر افتخار جهرمی

1383

8

علی یزدی نیا

جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات بایع و مشتری

دکتر صفایی

دکتر محقق داماد

دکتر کریمی

1383

9

محمدرضا عزیزاللهی

بیع متقابل در فقه و حقوق

دکتر محقق داماد

دکتر شهریار بهرامی

 

1383

 

ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد مشاور

تاریخ دفاع

10

سید مصطفی سعادت مصطفوی

نظریه حرمت اکل مال به باطل در حقوق اسلام و مقایسه آن با دارا شدن غیر عادلانه

دکتر محقق داماد

دکتر صفایی

 

1384

11

اکرم صفیری

عدم النفع

دکتر صفایی

آیت ا.. امامی کاشانی

 

1384

12

حمیدرضا بصیری

ماهیت حقوقی صلح در مورد معامله و احکام و آثار آن

دکتر محقق داماد

دکتر صفایی

 

1386

13

محمدباقر  قربان وند

ماهیت ، آثار و احکام تجارت الکترونیک

دکترمحقق داماد

دکتراسکینی

 

دکتر موسوی

1387

14

خدیجه مرادی

تأثیر عسر و حرج بر قراردادها (بررسی فقهی و حقوقی) و مقایسه آن با نظریه تغییر اوضاع و احوال در حقوق خارجی

دکتر صفایی

دکتر محقق داماد

 

دکتر موسوی

1387

15

محمد مهدي عزيزاللهي

قرارداد صلح در روابط بين المللي از ديدگاه حقوق اسلامي احكام و آثار آن

دکترمحقق داماد

دکتر موسوی

 

1388

16

بابك خسروي نيا

حق حبس و تعليق اجراي قرارداد در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللي

دكتر كريمي

دكتر صفايي

دكتر نقيبي

1388

17

سعيد مولوي

نظريه ارش در فقه و حقوق ايران با مطالعه تطبيقي در مقررات بين المللي

استاد بجنوردي

دكتر صفايي

دکترمحقق داماد

1388

18

معصومه مظاهري

قاعده عدل و انصاف(بررسي حقوقي و فقهي)

دکترمحقق داماد

دكتر صفايي

دكتر رضايي

دكتر نقيبي

1389

 


 

19

محمدرضا ادريسيان

مطالعه تطبيقي در خصوص شرايط داور در فقه اسلام و قوانين موضوعه

دکتر موسوی

دكتر صفايي

دكتر اسكيني

1389

20

غلامعلي صدقي

معامله عين مرهونه در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي در حقوق مصر

استاد بجنوردي

دکترمحقق داماد

دکتر موسوی

1389

21

محبوبه مينا

مفهوم، شرايط و آثار اكراه در قراردادها با مطالعه تطبيقي

دكتر صفايي

دکترمحقق داماد

استاد بجنوردي

1389

22

عليرضا فروغي

نظريه حق در فقه و حقوق موضوعه

دکترمحقق داماد

دكتر صفايي

 

1390