عناوین رسالات رشته فقه و حقوق جزا عناوین رسالات رشته فقه و حقوق جزا

 

ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد مشاور

تاریخ دفاع

1

محمد اسحاقی آستانی

بررسی تطبیقی مجازات فرزند کشی

آیت ا.. مرعشی

دکتر آشوری

دکتر میر محمد صادقی

1379

2

محمد رسایی

اصل برائت و آثار آن در امور کیفری

آیت ا.. مرعشی

دکتر گلدوزیان

 

1380

3

سید مهدی سید خاموشی

بررسی فقهی و حقوقی اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها

آیت ا.. مرعشی

دکتر گلدوزیان

 

1381

4

حسن شاه ملک پور خشکبیجاری

مبانی و اصول سیاست کیفری اسلام و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران

آیت ا.. مرعشی

دکتر نجفی ابرند آبادی

 

1383

5

اصغر احمدی موحد

نحوه اجرای احکام کیفری در حقوق ایران

دکتر آشوری

 

دکتر حسینی

 

دکتر کوشا

1383

6

حسین آقا بابائی

مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران ، مصر ،انگلستان در قبال جرم بر اندازی

دکتر میر محمد صادقی

دکتر نجفی ابرند آبادی

 

1383

7

سید محمود مجیدی

مطالعه تطبیقی سیاست جنایی تقنینی در جرایم علیه امنیت در حقوق موضوعه ایران و فرانسه

آیت ا.. مرعشی

دکتر میر محمد صادقی

 

دکتر کوشا

1384

8

وحید اشتیاق

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

دکتر آشوری

 

آیت ا.. مرعشی

 

1385

 

                  

ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد مشاور

تاریخ دفاع

9

محمد بهروزیه

عدالت ترمیمی در فقه امامیه و حقوق ایران

دکتر نجفی ابرند آبادی

دکترجعفرکوشا

 

1386

10

احمد قاسمی

حقوق متهم در دادرسی های کیفری ایران و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

 

دکتر محمد آشوری

دکتر محمود آخوندی

دکتر موسوی

1387

11

محمدرضا زندی

تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری

دکتر محمد آشوری

دکتر حسینی نژاد

 

دکتر محمود آخوندی

1387

12

طوبي شاكري

سياست جنايي اسلام و ايران در حوزه تعزيرات

استاد مرعشي

دکتر میر محمد صادقی

 

دکتر نجفی ابرند آبادی

1388

13

عباس ذاقلي

سياست جنايي در قبال قاچاق انسان در پرتو اسناد بين المللي

دکتر نجفی ابرند آبادی

دکتر آشوری

 

دکتر میر محمد صادقی

 

1388

14

قاسم محمدي

بررسي تحليلي قاعده جرم انگار

دكتر اردبيلي

دکتر نجفی ابرند آبادی

 

1388

15

سعيد قماشي

كرامت انساني و نقش آن در جرم انگاري

دکتر نجفی ابرند آبادی

دکترمحقق داماد

دکتر میر محمد صادقی

1388

 


 

ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد مشاور

تاریخ دفاع

16

حميد گوينده

جايگاه عرف در حقوق كيفري اسلام(مطالعه تطبيقي در مذاهب اسلامي)

دکترمحقق داماد

دكتر ميرسعيدي

دکتر موسوی

1388

17

ليلا دادخدايي

سياست جمهوري اسلامي در قلمرو مفاسد اقتصادي با تكيه بر كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد

دکتر نجفی ابرند آبادی

دكتر آزمايش

دکتر میر محمد صادقی

 

1389

18

محمدرضا الهي منش

قراربازداشت موقت و جايگزينهاي آن در حقوق ايران و فرانسه

دکتر آشوری

 

دكتر گلدوست

دكتر موذن زادگان

1389

19

احمد رمضاني

اختيار دادرس كيفري در ارزشيابي ادله (مطالعه تطبيقي حقوق ايران ومصر)

دکتر گلدوزیان

دكتر آزمايش

دكترميرسعيدي

1389