عناوین رسالات رشته فلسفه تطبیقی عناوین رسالات رشته فلسفه تطبیقی

 

ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

تاریخ دفاع

1

محمد حسن حیدری

وجود در فلسفه ابن سینا ، ملاصدرا و هایدگر

دکتر داوری

دکتر دینانی

1383

2

مسعود صادقی علی آبادی

تبیین درتاریخ : بررسی مقایسه ای آراء کالینگوود ، همپل ، پوپر با ابن خلدون

دکتر معصومی همدانی

دکتر فولادوند

1384

3

مجید ملا یوسفی

عینیت گرایی در اخلاق ،بررسی دیدگاه اشاعره و معتزله در باب عینیت اخلاقی با توجه به مباحث مطرح در اخلاق تحلیلی معاصر

دکتر اعوانی

دکتر خاتمی

1384

4

فاطمه علیپور

تحلیل فلسفی و عرفانی روح القدس در متون دینی

دکتر محقق داماد

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر اعوانی

1385

5

عباس حاجیها

مبانی فلسفی ارتباط انسان و خدا از طریق ذکر

دکتر جهانگیری

دکتر دینانی

دکتر اعوانی

1385

6

پروین نبیان

رابطه توحید و ولایت

دکتر دینانی

دکتر محقق داماد

1385

7

فاطمه سلیمانی دره باغی

بررسی رابطه اراده با معرفت انسان با تکیه بر مقایسه بین دیدگاه جاحظ و شوپنهاور

دکتر دینانی

دکتر محقق داماد

1385

 


 

ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

تاریخ دفاع

8

افلاطون صادقی یخدانی

بررسی و   تحلیل معناشناسی عقل در آیات و روایات اسلامی و مقایسه آن با جنبه های معرفت شناسی ، وجودشناختی و روان شناختی عقل مشائی

دکتر دینانی

دکترمحقق داماد

1386

9

محمدرضا اسدی

مقایسه آراء انسان شناسانه هایدگرو ملاصدرا

دکتراعوانی

دکترمحقق داماد

1386

10

جلیله السادات علم الهدی

تخاطب از دیدگاه ابن عربی و گادامر

دکترداوری

دکتردینانی

1386

11

ناصر محمدی

حکمت و تأویل در مبانی تفسیرصدرالمتألهین ومقایسه آن با ابن سینا

دکتراعوانی

دکترشیخ الاسلامی

1386

12

مهناز قانعي

اخلاق شناسي مثنوي مولوي

دكتر پازوكي

دکترمحقق داماد

1387

13

نفيسه هاشمي گلپايگاني

ولايت و ابعاد آن در مثنوي مولوي

دكتر اعواني

دکترمحقق داماد

1389

14

علي اصغر جعفري ولني

منطق تصور از نگاه قطب الدين رازي به روايت شرح المطالع و مقايسه آن با آراء ابن سينا

دكتر ضياءموحد

دكتر موسويان

1389

 

15

مهدي حاجيان

نسبت عقل و نقل نزد ملا محسن فيض كاشاني و ابوحامد غزالي

دکترمحقق داماد

دکتر دینانی

1390