عناوین پایان نامه های مصوب رشته فقه و حقوق اسلامی عناوین پایان نامه های مصوب رشته فقه و حقوق اسلامی

ردیف

عنوان

نام دانشجو

1.         

تنقیح مناط و کاربرد آن در فقه و حقوق موضوعه

مهدیه قربانی

2.         

مبانی فقهی حسن نیت و کاربرد آن در حقوق مدنی

صدیقه عسگریان

3.         

اجرای علنی مجازاتها و تشهیر از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه

سمیه جدیدی

4.         

بررسی فقهی و حقوقی اشتغال زنان در مناصب دولتی و اجتماعی

زیبا شجاعی نژاد

5.         

حدود اختیارات انسان در اهدای گامت و جنین برای باروری پزشکی

الهه دهقان منشادی

6.         

سوء استفاده زوج از حقوق خود بر زوجه در خانواده و ضمانت اجرای آن

ریحانه دهقان بزرگی

7.         

الزام حکومتی پوشش در فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران

آمنه ایمانی پور 

8.         

بررسی فقهی- حقوقی اوراق استصناع(سفارش ساخت)

حمیده گوشی دهقی

9.         

مطالعه تطبيقي شروط تعدد زوجات در فقه اسلامي و حقوق ايران و مصر

بي بي مريم خراساني

10.      

بررسی فقهی شروط عدمی نکاح در فقه امامیه و حقوق ایران

عطیه لاله رنگ

11.      

نسبت و رابطه فقه و اخلاق از منظر فیض کاشانی

بی بی زهرا حسینی

12.      

سوء استفاده زوج از حقوق خود بر زوجه در خانواده و ضمانت اجرای آن

ریحانه دهقان بزرگی

13.      

رجوع به آرای معتبر فقیهان در محاکم کیفری با تکیه بر اصل 167 ق.اساسی

زهرا رعیت رکن آبادی

14.      

بررسی دیدگاه اصولیون پیرامون حجیت مثبتات امارات و اصول عملیه و کاربرد آن در فقه و حقوق

الهام مغزی نجف آبادی

15.      

بيع شرط از ديدگاه مذاهب خمسه، حقوق ايران و مصر

عليرضا آبين

16.      

وجوب حفظ نظام اسلامی و آثار فقهی مترتب برآن

علی صادقیان

17.      

تأثیر توبه و انکار پس از اقرار در حقوق کیفری

نرجس نجمی

18.      

مراتب حکم از دیدگاه آخوند خراسانی و امام خمینی و آثار مترتب بر آن

علی اکبر زال پور

19.      

نهی در معاملات و تأثیر آن در استنباطات فقهی

علی فروغی

20.      

بررسي قاعده وجوب عقلي دفع ضرر محتمل و تبيين آثار آن در فقه و حقوق اسلامي

هادي آقايي پور

21.      

جايگاه کارشناس از ديدگاه فقه و حقوق موضوعه

نجمه کشوري