عناوین پایان نامه های رشته فقه و حقوق اسلامی عناوین پایان نامه های رشته فقه و حقوق اسلامی

 

ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

تاریخ دفاع

1

 

حسین علی احمدی

مقایسه ای میان شرایط و وظایف رهبری ومرجعیت

دکتر محقق داماد

آیت ا.. مرعشی

1369

2

محمد نعیمی

نقش عرف در حقوق اسلامی

آیت ا.. موسوی بجنوردی

دکتر محقق داماد

1369

3

سید ابراهیم قدسی محلی

معاونت در جرم از دیدگاه فقه اسلامی

آیت ا.. مرعشی

دکتر محقق داماد

1369

4

میر عبدالرحیم فاطمی قوزلو

اجازه در بیع فضولی

آیت ا.. مرعشی

آیت ا.. اوسطی

1369

5

محسن غیاثی

عدالت و آثار مترتبه بر آن در ابواب مختلف فقه

آیت ا.. مرعشی

 

1369

6

سید محمد حسینی

قبض و احکام آن در عقود معاوضی

آیت ا.. مرعشی

 

1369

7

مرتضی چیت سازیان

مبانی فقهی غنا وموسیقی در اسلام

آیت ا.. امامی کاشانی

آیت ا.. موسوی بجنوردی

1369

8

پرویز عامری

حجیت علم قاضی در حقوق اسلام

آیت ا.. موسوی بجنوردی

 

 

1369

9

حسن واعظ برزانی

بررسی قانون مرور زمان در حقوق موضوعه و فقه اسلام

دکتر یاوری

 

1369

10

فاضل بهرامی

پژوهشی پیرامون حقوق انسانی جنگ در فقه اسلامی

دکتر محقق داماد

دکتر نجفی ابرند آبادی

1369

 


 

ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

تاریخ دفاع

11

جمشید جعفرپور

بررسی موارد برخورداری زن از تخفیف  در جزای اسلامی ومبانی فقهی آن

آیت ا.. مرعشی

آیت ا.. موسوی بجنوردی

1369

12

جواد پنجه پور

بررسی طهارت وعدم طهارت اهل کتاب از دیدگاه فقه اسلامی

آیت ا.. مرعشی

آیت ا.. موسوی بجنوردی

1369

13

مصطفی اسماعیلی

نقش توبه در سقوط مجازات

آیت ا.. موسوی بجنوردی

حجت الاسلام دوست محمدی

1369

14

مجید فرخی مقدم

بررسی فقهی ،حقوقی قاعده مایضمن

دکتر محقق داماد

آیت ا.. موسوی بجنوردی

1369

15

احمد رضا رفیعی

حبس وحقوق زندانیان در اسلام

آیت ا.. موسوی بجنوردی

آیت ا.. مرعشی

1369

16

عبد الرحمن میقانی

قاعده تسلیط

دکتر محقق داماد

 

1369

17

عبدا.. کرمانی نژاد

بررسی کلیات قواعد حقوق بین الملل اسلامی

آیت ا.. موسوی بجنوردی

 

1369

18

جعفر رفیعی

بررسی فقهی احکام ورشکستگی

آیت ا.. مرعشی

 

1369

19

عبدالعلی توجهی

لوث و قسامه

آیت ا.. موسوی بجنوردی

آیت ا.. مرعشی

1369

20

غلامحسین هادویان

شهادت در امور کیفری

دکتر آخوندی

آیت ا.. مرعشی

1369

 

 

 

ردیف

 

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

تاریخ دفاع

21

محمد بهرامی خوشکار

تحلیل کیفیت استناد به حدیث رفع

آیت ا.. مرعشی

آیت ا.. موسوی بجنوردی

1369

22

سید علیرضا فروغی

مبانی فقهی ماده ده قانون مدنی

دکتر محقق داماد

 

1369

23

حسین قشقایی

نقش اقاله در اسقاط ضمان ناشی از عقود اسلامی

آیت ا.. موسوی بجنوردی

آیت ا.. مرعشی

1369

24

سید منصور موسوی

عیوب موجب فسخ نکاخ

آیت ا.. موسوی بجنوردی

آیت ا.. مرعشی

1369

25

محمد حسین رستمی

خسارت تأخیر تأدیه

آیت ا.. موسوی بجنوردی

 

1369

26

سید محمد ساجدی

عوامل تشدید مجازات در اسلام

دکتر آخوندی

آیت ا.. موسوی بجنوردی

1369

27

عبدالمجید آقائی

مبانی فقهی حقوق و آزادیهای سیاسی در قانون جمهوری اسلامی

آیت ا.. عمید زنجانی

دکتر مهرپور

1369

28

حسن رضا خلجی

قاعده العقود تابعه للقصود

آیت ا.. موسوی بجنوردی

 

1369

29

مهدی سید خاموشی

بغی در فقه اسلامی

آیت ا.. مرعشی

 

1369

30

غلامعلی محمدی

اجبار واکراه در مسائل کیفری

دکتر ولیدی

آیت ا.. مرعشی

1369

 


 

ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

تاریخ دفاع

31

کریم بهرامی قرقانی

احکام فقهی معادن

دکتر محقق داماد

دکتر مهرپور

1369

32

محمد جواد حاج علی اکبری

پژوهشی فقهی و حقوقی پیرامون بلوغ

آیت ا.. مرعشی

آیت ا.. موسوی بجنوردی

1369

33

محمد جواد سلمانپور

ماهیت فقهی وحقوقی قرارداد کار و تطبیق آن با قانون کار1369

دکتر سید محمد هاشمی

 

1369

34

علی بهرامی نژاد

معاطات در فقه اسلامی

آیت ا.. موسوی بجنوردی

دکتر آخوندی

1369

35

سید محمد صادق موسوی

حقایق و اعتباریات در علم اصول

دکتر محقق داماد

آیت ا.. موسوی بجنوردی

1369

36

قاسم شعبانی

معلوم بودن مورد معامله در بیع

آیت ا.. مرعشی

 

1369

37

حمید فرجی

بررسی تحلیلی شرط خلاف مقتضای عقد در فقه اسلامی

دکتر محقق داماد

آیت ا.. موسوی بجنوردی

1369

38

محمدرضا نظافتی

محدوده  امور حسبیه از نظر فقهی و قانونی

آیت ا.. موسوی بجنوردی

دکتر مکرمی

1369

39

سید عباس تولیت

آثار فقهی شروط صحیح و باطل ضمن عقد

آیت ا.. موسوی بجنوردی

آیت ا.. مرعشی

1369

40

عبدالامیر ریشه

مجازات اعدام

دکتر ولیدی

 

1369

 


 

ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

تاریخ دفاع

41

موسی عاکفی

بررسی فقهی تجدید نظر در حکم دادگاه

آیت ا.. مرعشی

 

1369

42

محمود خورسندیان

تحلیل فقهی و حقوقی عقد مضاربه در نظام بانکداری اسلامی

آیت ا.. مرعشی

آیت ا.. موسوی بجنوردی

1369

43

حسن سوری

تنقیح مناط ( اجتهاد بدون نص )

آیت ا.. مرعشی

آیت ا.. موسوی بجنوردی

1369

44

عبدالحسین برهانیان

زمان و مکان در اجتهاد

دکتر محقق داماد

 

1369

45

علیرضا موحد نژاد

بررسی علمی و فقهی مسأله رؤیت هلال

آیت ا.. مرعشی

 

1370

46

احمد امید

احکام فقهی حضانت در فقه شیعه

دکتر محقق داماد

آیت ا.. موسوی بجنوردی

1370

47

غفور خوئینی

تعهدات فعل و ترک فعل در ضمن عقد

آیت ا.. موسوی بجنوردی

دکتر محقق داماد

1370

48

محمد رسایی

ملازمه بین حکم عقل وشرع

آیت ا.. موسوی بجنوردی

دکتر دینانی

1370

49

محسن اسماعیلی

ارتداد واحکام آن از دیدگاه فقه وحقوق اسلامی

آیت ا.. مرعشی

دکتر محقق داماد

1370

50

سید سعید ذاکر

مقدمه ای بر علم اصول بخشی از مباحث الفاظ

آیت ا.. موسوی بجنوردی

 

1370

 


 

ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

تاریخ دفاع

51

احمد کاظمی مجد

راههای تأمین بودجه در حکومت اسلامی

آیت ا.. مرعشی

آیت ا..دری نجف آبادی

1370

52

امان ا.. علیمرادی بردسیری

تحقیقی پیرامون آثار حق ا.. و حق الناس و موارد آن

آیت ا.. مرعشی

 

1370

53

حسن شاه ملک پور خشکبیجاری

بیع عین موقوفه

آیت ا.. مرعشی

آیت ا.. موسوی بجنوردی

1371

54

ناصر ذاکر شوشتری

نفقه زوجه و احکام آن در اسلام

آیت ا.. موسوی بجنوردی

آیت ا.. مرعشی

1371

55

مهری آقاجانی

شرایط وصفات قاضی از دیدگاه فقه اسلامی

آیت ا.. موسوی بجنوردی

دکتر مکرمی

1371

56

مریم احمدیه

طلاق قضائی

آیت ا.. موسوی بجنوردی

دکتر مهرپور

1371

57

سید ابوالقاسم نقیبی

مبانی فقهی بیمه در حقوق اسلامی

آیت ا.. موسوی بجنوردی

دکتر محقق داماد

1371

58

نوشین چترچی

قاعده غرور و تتبع کاربرد آن در فقه و قانون مدنی

آیت ا.. موسوی بجنوردی

دکتر مهرپور

1371

59

محمد علی خورسندیان

قاعده نفی عسر وحرج وکاربرد آن در قوانین ایران

دکتر محقق داماد

آیت ا.. موسوی بجنوردی

1371

60

لیلا راد پسند

موجبات معافیت از ضمان قهری

آیت ا.. موسوی بجنوردی

دکتر مکرمی

1371

 


 

ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

تاریخ دفاع

61

محمدرضا نفر

نقد وبررسی مبانی اجتهاد وتقلید در نظام حقوقی اسلام

آیت ا.. موسوی بجنوردی

آیت ا.. مرعشی

1371

62

محمدعلی ربانی

بررسی احکام دفاع مشروع در حقوق جزای اسلامی

آیت ا.. موسوی بجنوردی

آیت ا.. مرعشی

1371

63

محمد روشن

موانع ارث در مذاهب فقهی اسلام

دکتر محقق داماد

دکتر یاوری

1371

64

محمد اسحاقی آستانی

تحلیل فقهی و حقوقی مشارکت مدنی در نظام بانکداری اسلامی

آیت ا.. مرعشی

آیت ا.. موسوی بجنوردی

1371

65

فریده سادات احمدی

مبانی لزوم وجواز عقد رهن و آثار مترتب بر آن

آیت ا.. موسوی بجنوردی

آیت ا.. مرعشی

1371

66

شهناز صفارزاده

نقش زنان در جهاد دفاعی از دیدگاه فقه

آیت ا.. موسوی بجنوردی

دکتر مهرپور

1371

67

مهدی شاملو احمدی

قاعده نفی سبیل در حقوق اسلامی

آیت ا.. موسوی بجنوردی

آیت ا.. مرعشی

1371

68

فیاض قرائی

پول واحکام آن

آیت ا.. موسوی بجنوردی

 

1371

69

فرحناز خسروشاهی

شروط زوجه علیه زوج در ضمن عقد نکاح

آیت ا.. موسوی بجنوردی

دکتر مهرپور

1371

70

اکرم صفیری

مسئولیت تضامنی اسناد تجاری از دیدگاه فقه اسلامی

دکتر افتخار جهرمی

آیت ا.. موسوی بجنوردی

1371

 


 

ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

تاریخ دفاع

71

یدا.. حبیبی

نقش اجماع در حقوق اسلامی

آیت ا.. موسوی بجنوردی

آیت ا.. مرعشی

1371

72

محبوبه مینا

اشتباه در موضوع قرارداد

آیت ا.. موسوی بجنوردی

دکتر افتخار جهرمی

1371

73

سید مسعود نوربخش

خیار غبن در فقه و قانون مدنی ایران

آیت ا.. مرعشی

آیت ا.. موسوی بجنوردی

1371

74

احمد مؤمنی راد

پژوهشی فقهی ،حقوقی پیرامون مسئولیت کیفری اطفال

دکتر محقق داماد

دکتر مکرمی

1371

75

مولود بهرامی

ولایت قهری ولایت قانونی

دکتری یاوری

آیت ا.. موسوی بجنوردی

1372

76

محمد علی ملاولی

موارد معافیت از مجازات در فقه و حقوق کیفری

دکتر مهرپور

آیت ا.. موسوی بجنوردی

1374

77

ولی غیبی

ترجمه بخش ادله احکام از المستصفی

آیت ا.. مرعشی

آیت ا.. امجد

1375

78

اصغر احمدی موحد

سرقتهای حدی وتعزیری در حقوق ایران

آیت ا.. مرعشی

دکتر وزیری

1375

79

کمال الدین قاسمی

نقش اضطرار در مسئولیت کیفری

آیت ا.. مرعشی

 سید محمد موسوی

1375

80

محمد تقی شاکری

جایگاه ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دکتر مهرپور

آیت ا.. مرعشی

1375

 


 

ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

تاریخ دفاع

81

مسعود نیکخواه دلشاد

جایگاه عقد قرض در نظام بانکداری اسلامی

آیت ا.. مرعشی

دکتر اثنی عشری

1375

82

رضا مهدوی راد

معاملات صغیر ممیز

دکتر شهیدی

دکتر مهرپور

1375

83

علی یزدی نیا

معامله پیش خرید بیع سلف

دکتر شهیدی

دکتر محقق داماد

1375

84

محمد حسین متقی

اصل حاکمیت اراده در حقوق اسلامی

دکتر محقق داماد

دکتر مهرپور

1375

85

محمد ستوده فر

اثر اکراه واضطرار در اعمال حقوقی

دکتر مهرپور

دکتر محقق داماد

1375

86

مهدی وحیدی

بررسی حقوقی خیار شرط ومطالعه تطبیقی آن با حقوق کشورهای عربی

دکتر محقق داماد

آیت ا.. موسوی بجنوردی

1375

87

محمد رضا حاج کاظم شیرازی

بررسی فقهی و حقوقی شروط ضمن عقد

دکتر محقق داماد

دکتر مهرپور

1375

88

جمشید معصومی

اصلاح مجرم در حقوق اسلام

دکتر محقق داماد

آیت ا.. مرعشی

1376

89

مهدی روحانی مریان

بررسی وضعیت حقوقی غایب مفقودالاثر

آیت ا.. مرعشی

دکتر مهرپور

1376

90

محمد خادمی

حقوق وتکالیف موجر در قبال مستأجر

دکتر محقق داماد

آیت ا.. مرعشی

1377

 


 

ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

تاریخ دفاع

91

بهمن یار صفرپور

بررسی قاعده جب الاسلام یجب ماقبله    

آیت ا.. موسوی بجنوردی

دکتر محقق داماد

1377

92

بابک خسروی نیا

حقوق مدنی جنین

دکتر محقق داماد

آیت ا.. مرعشی

1377

93

عباسعلی زارع شاهی

مسقطات خیار عیب

دکتر افتخار جهرمی

آیت ا.. موسوی بجنوردی

1377

94

علی زارع شاهی

راههای جبران خسارت ناشی از ضمانات قهری

دکتر محقق داماد

آیت ا.. مرعشی

1377

95

محمد حسن عباسی بشنیغان

ترجمه فن اول از قطب سوم کتاب " المستصفی من علم الاصول"

آیت ا.. مرعشی

دکتر محقق داماد

1377

96

احمد رضا حسینخانی

بررسی فقهی قاعده لاتعاد

آیت ا.. مرعشی

دکتر محقق داماد

1377

97

سید مصطفی سعادت مصطفوی

خمس ارباح مکاسب

دکتر محقق داماد

حجت الاسلام سعادت مصطفوی

1377

98

محمدرضا شیخی شورکی

بررسی فقهی وحقوقی تخلیه اماکن تجاری

دکتر مهرپور

دکتر امیر حسین آبادی

1377

99

محمد بهروزیه

نقش جنسیت در قصاص نفس و عضو

دکتر محقق داماد

دکتر الهام

1377

100

حمیدرضا بصیری

احکام فقهی وحقوقی مالکیتهای مشاع

دکتر محقق داماد

آیت ا.. مرعشی

1377

 


 

ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

تاریخ دفاع

101

علی اصغر جمالو

نقش سوگند در دعاوی حقوقی با مطالعه تطبیقی

دکتر محقق داماد

دکتر محمد عظیمی

1377

102

محمد حسین کوچکی میبدی

احکام وضعی و تکلیفی فریب در معامله

دکتر محقق داماد

آیت ا.. مرعشی

1378

103

نرگس ایزدی

تعهدات وکیل در مقابل موکل

دکتر شهیدی

دکتر فضل ا.. حسینی

1378

104

محسن شریعتمدار

رژیم حقوقی انتقال سهام در حقوق تجارت ایران

دکتر اسکینی      

دکتر محقق داماد

1378

105

مسعود دهقانی فیروز آبادی

عدم مسئولیت کیفری محجورین عقلی

آیت ا.. مرعشی

دکتر وزیری

1378

106

خدیجه روشن بین

مالکیت زن در اسلام و ادیان الهی

دکتر محقق داماد

دکتر مهدیزاده

1378

107

زهرا رضائیان مجد

احکام فقهی وحقوقی نسب

دکتر محقق داماد

آیت ا.. مرعشی

1378

108

محمد اسداللهی

مسئولیت مدنی و کیفری مجانین در حقوق معاصر وحقوق اسلام

دکتر محقق داماد

دکتر مهرپور

1378

109

سیامک قیاسی

شرایط ایجاب و قبول

دکتر محقق داماد

دکتر مهرپور

1378

110

مرتضی فیاضی

ضمان استیفا از دیدگاه حقوق اسلامی

دکتر محقق داماد

دکتر مهرپور

1378

 


 

ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

تاریخ دفاع

111

علی نصیری

صلح دعوی

دکتر محقق داماد

آیت ا.. مرعشی

1378

112

محمدرضا ذاکر عباسعلی

ویژگیهای مجازاتها در فقه جزایی اسلام

آیت ا.. مرعشی

دکتر وزیری

1378

113

طاهره معینی

بررسی احکام فقهی و حقوقی خواستگاری و نامزدی

دکتر مهرپور

دکتر مهرپور

1379

114

سید مصطفی نوری

تجری در علم اصول و کاربرد آن در حقوق جزا

آیت ا.. مرعشی

دکتر محقق داماد

1379

115

سید مهدی علوی

ازدواج مسلمان با غیر مسلمان

دکتر محقق داماد

دکتر الماسی

1379

116

علی رعیتی

جنایت برمنافع اعضاء و مسئولیتهای ناشی از آن در مذاهب 7 گانه اسلامی

آیت ا.. مرعشی

دکتر توجهی

1379

117

محسن خاک دامن

ضمان ناشی از فعل غیر

دکتر محقق داماد

آیت ا.. مرعشی

1380

118

خدیجه مرادی

بررسی فقهی و حقوقی دیه غیر مسلمان در قتل و صدمات بدنی

آیت ا.. مرعشی

دکتر توجهی

1380

119

طوبی شاکری

احکام فقهی و حقوقی قتل نفس با اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول

آیت ا.. مرعشی

دکتر توجهی

1380

120

حسین محمدیان خراسانی

بررسی تطبیقی غیر مستغلات عقلیه از دیدگاه شیخ ،آخوند و امام

دکتر موسوی

دکتر نقیبی

1380

 


 

ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

تاریخ دفاع

121

معصومه مظاهری کلهرودی

بررسی فقهی حقوقی عده زنان نابارور

دکتر محقق داماد

دکتر صفیری

1380

122

علیرضا صالحی

تحلیل فقهی و حقوقی  ماده 630 قانون مجازات اسلامی

آیت ا.. مرعشی

دکتر الهام

1381

123

قاسم محمدی

بررسی تطبیقی جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران وانگلیس

دکتر میر محمد صادقی

آیت ا.. مرعشی

1381

124

سعید مولوی وردنجانی

مصلحت در فقه اسلام و نقش آن در قانونگذاری جمهوری اسلامی

دکتر موسوی

دکتر نقیبی

1381

125

منصور زارعی

بدعت و مرزهای آن در فقه اسلام

آیت ا.. مرعشی

دکتر محقق داماد

1381

126

سید صادق سلطان رضایی

بررسی فقهی و حقوقی تعاقب ایادی در تصرفات بدون اذن مالک

دکتر محقق داماد

آیت ا.. مرعشی

1381

127

سید حامد حسین حسینی خامنه

بررسی فقهی و حقوقی جایگزینهای کیفر حبس

آیت ا.. مرعشی

دکتر توجهی

1382

128

راضیه کلاهدوزان

مطالعه تطبیقی آراء آخوند خراسانی ، شیخ انصاری وامام خمینی

دکتر موسوی

دکتر نقیبی

1382

129

سعید بهره مند بیک نظر

موضوعیت یا طریقیت در اقسام 6 گانه دیات

آیت ا.. مرعشی

دکتر الهام

1382

130

صدرا.. محمدی

تعدد جرایم و آثار آن در مجازات از دیدگاه فقه وحقوق

دکتر چیت سازیان

دکتر رسایی

1383

 


 

ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

تاریخ دفاع

131

ابراهیم ماسوری

احکام فقهی حفظ و نشر کتب ضاله

آیت ا.. مرعشی

دکتر محقق داماد

1383

132

عبدالرضا طرزی

تنظیم خانواده از دیدگاه فقه اسلامی

دکتر محقق داماد

دکتر موسوی

1383

133

حسن قاسمی

تحقیق و تصحیح کتاب غصب میرزا حبیب ا.. رشتی

آیت ا.. مرعشی

دکتر نقیبی

1384

134

فاطمه رجایی

بررسی مبانی کلامی علم اصول

دکتر چیت سازیان

حجت الاسلام رضایی

1385

135

مریم اسماعیلی پرزان

بررسی ومقارنه محاربه و تروریسم

آیت ا.. مرعشی

دکتر بهرامی

1385

136

اسلام حمودی

بررسی تطبیقی حقوق معنوی کودک در اسلام ، ایران و برخی کشورهای اسلامی

دکتر نقیبی

دکتر صفیری

1385

137

ملیحه حاجیان

ابتکارات شهید صدر در علم اصول فقه

دکتر موسوی

دکتر نقیبی

1385

138

سید محمد کاظم موسوی متقی

مجازاتهای بدنی در فقه اسلام و تطبیق آن با موازین بین المللی حقوق بشر

دکتر موسوی

آیت ا.. مرعشی

1385

139

محمد باب الحکمی

بررسی مبانی فقهی و حقوقی مرگ مغزی و پیوند اعضا

دکتر رسایی

دکتر بهرامی

1385

140

محمد کریمی پور چهارده

بررسی مبانی فقهی وحقوقی بازداشت موقت و جایگزینهای آن

دکتر رسایی

دکتر صفیری

1385

 


 

ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

تاریخ دفاع

141

 سعید سیدحسین

 

رشوه در غیرقضا

 

دکتررسائی

 

دکترچیت سازیان

 

1386

142

طیبه طالبی عقدا

سقط جنین و احکام حقوقی و فقهی مترتب برآن

آیت ا... مرعشی

دکترخاموشی

1386

143

 رحیم سیاح

تجسس و آثار فقهی و حقوقی مترتب برآن

دکترچیت سازیان

دکترموسوی

1386

144

 بی بی رحیمه ابراهیمی

بررسی فقهی حقوقی شبیه سازی انسان و نسب ناشی از آن

دکتربهرامی

دکترموسوی

1386

145

 الهام شریعتی نجف آبادی

بررسی احکام و حقوق کودکان طبیعی از منظر فقه و حقوق موضوعه

دکترموسوی

دکترنقیبی

1386

146

 مجتبی حکمت

مذاق شریعت و کارکردهای آن درگستره فقه وحقوق

دکترنقیبی

دکترموسوی

1386

147

 حمید اسدی سمسانی

رژیم حقوقی حاکم برروابط غیرمالی زوجین

دکترموسوی

دکترخاموشی

1386

148

 زهرا سادات میرهاشمی

احکام فقهی ،حقوقی اهدای سلول جنسی و جنین درگستره احوال شخصیه

دکترصفیری

دکترچیت سازیان

1386

149

 محمدرضا اصلانی

بررسی فقهی و حقوق ماهیت مهریه و غیرقابل پرداخت بودن آن

دکترنقیبی

دکتررسائی

1387

150

 کبری جوان بخت

احکام و آثار تدلیس درنکاح از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

دکترنقیبی

دکتربهرامی

1387

 


 

ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد مشاور

تاریخ دفاع

151

 خدیجه مقیسه

بررسی ماهیت فقهی و حقوقی شرکتهای هرمی

دکترشعبانی

دکترموسوی

 

1387

152

جعفر نجفی رسا

بررسی مبانی فقهی و حقوقی حبس ناشی از محکومیتهای مالی و امکان جایگزینی آن

دکتررسائی

دکترنقیبی- دکترچیت سازیان

 

1387

153

رضا وقوعی

مبانی فقهی حقوقی نهاد شورای حل اختلاف و ارزیابی کارایی آن در نظام قضایی ایران

 

دکتر چیت سازیان

دکتر نقیبی

دکتر موسوی

 

1387

154

 لیلا گلی

بررسی ماهیت شروط تحمیلی درحقوق اسلام ، مصر و فرانسه

 

دکتر بهرامی

دکتر موسوی

 

1387

155

رضا حسن زاده مشکانی

خسارت ناشی از انحلال یا بطلان قرارداد و نحوه جبران آن در فقه و حقوق ایران

 

دکتر سید محمد حسینی

دکتر موسوی

 

1387

156

مليحه  اسماعيلي          

حقوق زن در خانواده از نگاه كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان با مطالعه تطبيقي مذاهب فقهي در اسلام

دكتر خاموشي

دكتر صفيري

 

1388

 

157

ميركميل باقرزاده

تفصيل بين شك در رافع و مقتضي و آثار فقهي و حقوقي آن 

دكترچيت سازيان

دكتر بهرامي

دكتر موسوي

1388

 

158

هاجر سادات كلانتر معتمدي

رابطه حقوق و اخلاق در حقوق ايران

دكتر چيت سازيان

دكتر  نقيبي

دكترانصاري پور

1388

 

159

ليلا ثمني

حقوق غيرمالي زوجين از ديدگاه مذاهب خمسه

دكتر صفيري

دكتر موسوي

دكتر انصاري پور

1388


160

زهره حاجيان فروشاني

بررسي مباني فقهي خريد و فروش اعضاي بدن

دكتر رسايي

دكتر نقيبي

خانم ميرخاني

1388

 


 

ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد مشاور

تاریخ دفاع

161

 

عليمه جمالزاده

 

نكاح فضولي و آثار آن در فقه اماميه و قوانين موضوعه ايران

 

دكتر نقيبي

 

دكتر  موسوي

 

دكتربهرامي

 

1388

162

عاتكه قاسم زاده

قضاوت غير مجتهد در فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران

دكتربهرامي

دكتر نقيبي

دكتر انصاري پور

1388

163

فاطمه اسلامي بنياد

اقامه حدود در عصر غيبت از ديدگاه فقهاي اماميه

دكتر  كاظمي

دكتر نقيبي

دكتر شيخ الاسلامي

1388

164

رحيم امان اللهي

مباني فقهي حقوقي تعديل قراردادها با مطالعه تطبيقي

دكتر  موسوي

دكتر نقيبي

-

1388

165

محمد خاني

مباني فقهي حقوقي پرداخت ديه از بيت المال

دكتر ميرسعيدي

دكتر رسايي

دكتر نقيبي

1388

166

سيدمحسن آل بتول

حمايت از غير نظاميان در جنگ از منظر اسناد بين­المللي و حقوق اسلام

دكتر نقيبي

دكتر چيت سازيان

 

1388

167

سمانه شرفپور

حقوق مالي زوجه در زندگي مشترك در فقه و حقوق ايران

دكتر صفيري

دكتر  موسوي

 

1389

168

سجاد شهباز

حريم خصوصي اشخاص حقيقي در گستره فقه اماميه و حقوق ايران

دكتر نقيبي

دكتر صفيري

 

1389

169

نورالدين نورالديني

بررسي مباني فقهي و حقوقي مسئوليت مدني نهادهاي عمومي غيردولتي و نحوه رسيدگي به آن از ديدگاه قوانين موضوعه ايران ومصر

دكتر چيت سازيان

دكتر  موسوي

دكتر نقيبي

1389

170

زينب محمدزاده

بررسي فقهي حجاب و حدود آن در مذاهب خمسه

دكتر گواهي

دكتر سلطاني

دكتر نقيبي

1389

 


 

ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد مشاور

تاریخ دفاع

171

 

محسن  مرزاني

 

بررسي فقهي وقف پول و سهام شركتها از ديدگاه مذاهب اسلامي

 

دكتر صفيري

 

دكتربهرامي

 

 

 

1389

172

هدي تسخيري

مقررات نظام مالي اسلامي صكوك (اوراق مشاركت و اوراق اجاره) در فقه شيعه و اهل تسنن

استاد تسخيري

دكتر نقيبي

دكتر صفيري

1389

173

زهرا تابش

نظريه تعميم متعلقات زكات در فقه اماميه و جايگاه آن در منابع مالي حكومت اسلامي

استاد بجنوردي

دكتر نقيبي

دكتر چيت سازيان

1389

174

آمنه ملائي

بررسي فقهي و حقوقي كارتهاي اعتباري

دكتربهرامي

دكتر صفيري

دكتر نقيبي

1389

175

اسماعيل شهاب ساماني

احكام كالاي قاچاق در فقه اماميه و حقوق ايران

دكتر چيت سازيان

دكتر رسايي

-

1390

176

مهدي مقدسي

نظارت بر حاكم اسلامي از منظر فقه و حقوق ايران

دكتر  موسوي

دكتر فيرحي

آقاي رضانيا

1390

177

نجمه احمدي

كرامت انساني در فقه اماميه و كاربرد آن در حقوق موضوعه

دكتر نقيبي

دكتربهرامي

دكتر مظاهري

1390