نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

 

ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

تاریخ دفاع

1

 

مصطفی حاج حسینی

منطق موجهات در دو نظام کلاسیک و ریاضی

دکتر اعوانی

دکتر نبوی

1369

2

اکبر فایده ای

نو آوریهای منطقی شیخ اشراق

دکتر خوانساری

دکتر دینانی

1369

3

رسول رسولی پور

علت غایی در فلسفه اسلامی

دکتر احمدی

دکتر محقق داماد

1369

4

ناصر محمدی علی آبادی

مقدمه وتصحیح کتاب "اشراق هیاکل النور"

دکتر دینانی

دکتر اعوانی

1369

5

زین العابدین داوودی

نقد وتصحیح الفاوضات

دکتر دینانی

دکتر اعوانی

1369

6

مهدی امامی جمعه

تحلیل قضایای کلیه وجزئیه در دو نظام منطق کلاسیک وریاضی

دکتر اعوانی

دکتر نبوی

1369

7

سید حسین موسویان

موضوعات و مسائل در علوم "با تأکید بر علوم برهانی"

دکتر اعوانی

دکتر محقق داماد

1369

8

علیرضا جلالی

مقدمه و تصحیح رساله اثبات واجب الوجود محقق دوانی

دکتر دینانی

دکتر اعوانی

1369

9

رضا علی پور

اعیان ثابته در مکتب ابن عربی

دکتر اعوانی

دکتر دینانی

1370

10

منیره پلنگی

نقد و بررسی موضوع الهیات بالمعنی الاعم و الهیات بالمعنی  الاخص

دکتر اعوانی

دکتر دینانی

1370

 

 ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

تاریخ دفاع

11

گوهر تاج مینوچهر

مطالعه تطبیقی نظریه مجموعه ها

دکتر ضیاء موحد

دکتر اعوانی

1370

12

شمسی سیاح

تصحیح رسائل متعدده حکمیه از ملا شمسای گیلانی

دکتر دینانی

دکتر مهدی محقق

1371

13

پروانه روناسی

شرح اسماء الحسنی حاج ملا هادی سبزواری

دکتر اعوانی

دکتر دینانی

1371

14

رضوان عبدلی

مقدمه و تصحیح 7 رساله از قاضی محمد سعید قمی

دکتر دینانی

دکتر اعوانی

1371

15

فریده حکیمی قطرم

بداء در کلام شیعه

دکتر اعوانی

دکتر دینانی

1371

16

فیروزه ساعتچیان

مقدمه و تصحیح حاشیه شمس الدین خفری بر شرح قوشچی بخش الهیات بالمعنی الاخص

دکتر دینانی

دکتر اعوانی

1371

17

صغری ایمانی

نظریه صدرالمتألهین در باب معاد جسمانی نقد سیدااسماعیل طبرسی بر کفایه الموحدین

دکتر احمدی

دکتر اعوانی

1371

18

محمد جواد رضایی

ترجمه ما بعدالطبیعه اثر ریچارد تیلور وتطبیق آن با آراء ابن سینا

دکتر اعوانی

 

1371

19

حمید رضا سعیدی

مقدمه و تصحیح خاتمه دره التاج لغره الدباج از قطب الدین شیرازی

دکتر دینانی

دکتر اعوانی

1371

20

فاطمه رحمتی زاویه

تلقی محیی الدین عربی از مسئله ولایت

 

دکتر اعوانی

دکتر شیخ الاسلام

1371

 

 


       ردیف

 

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

 

تاریخ دفاع

21

زهره جعفری قهرودی

آراء متکلمین شیعه در باب کلام الهی

دکتر دینانی

دکتر اعوانی

 

1372

22

زهره میر محکم

وحی از دیدگاه مرحوم ملاصدرا

دکتر اعوانی

آیت ا.. امامی کاشانی

 

1376

23

فروزنده حکیمی قطرم

خیر وشر در حکمت متعالیه و مکتب عرفانی محیی الدین بن عربی

دکتر محقق داماد

دکتر شیخ الاسلام

 

1376

24

جلیله سادات علم الهدی

انسان کلی در فلسفه صدرالمتألهین و ریشه یابی آن در عرفان ابن عربی

دکتر محقق داماد

دکتر شیخ الاسلام

 

1376

25

صدیقه هاشمی بقاء

بررسی آراء فلسفی علامه مولی محمد مهدی نراقی (ره )

دکتر جهانگیری

آیت ا.. مرعشی

 

1376

26

فاطمه سلیمانی دره باغی

بررسی کیفیت سریان حقیقت وجود از نظر صدر المتألهین و مقایسه آن بانظر افلوطین

دکتر اعوانی

دکتر محقق داماد

 

1376

27

کبری کریمی راد

وجود از دیدگاه حکما و عرفاء

دکتر دینانی

حجت الاسلام فیاض صابری

 

1376

28

فروغ نیلچی زاده

تصحیح نسخه خطی شرح حی بن یقظان نوشته ابو منصور بن زیله

دکتر دینانی

دکتر مهدی محقق

 

1376

29

خدیجه شمشادی

روش تأویل در متون تفسیری صدرالمتألهین

دکتر دینانی

دکتر محقق داماد

 

1376

30

فاطمه علیپور

نقش اعجاز در اثبات نبوت

آیت ا.. مرعشی

دکتر شیخ الاسلام

 

1376

 


 


ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

 

تاریخ دفاع

31

طاهره سرخابی

عصمت در کلام اسلامی (شیعه ، معتزله ، اشاعره ، ماتریدیه )

دکتر جهانگیری

دکتر افضلی

 

1376

32

نغمه قربانی

علم خداوند به جزئیات در حکمت متعالیه

دکتر دینانی

دکتر محقق داماد

 

1377

33

فرشته لطفی

بررسی نقش کلی در معرفت شناسی شیخ الرئیس و سنت توماس آکوئیناس

دکتر ایلخانی

دکتر محقق داماد

 

1377

34

انسیه جلیلی طهماسبی

مثل در فلسفه افلوطین و حکمت متعالیه و مقایسه شبهات و اختلافات  آن

دکتر دینانی

دکتر ایلخانی

 

1377

35

ربابه حاجی محمد حسین کاشی

اراده حق متعال در حکمت متعالیه ( نظر ملاصدرا و علامه طباطبایی )

دکتر دینانی

آیت ا.. مرعشی

 

1377

36

فاطمه تاتاری

تحقیق و تصحیح نسخه خطی سفر الاسفاریا شرح المشاعرملاصدرا از مرحوم رضی خلخالی

دکتر دینانی

آیت ا.. مرعشی

 

1378

37

محمدرضا خدایی

رؤیت در کلام و فلسفه اسلامی

دکتر دینانی

دکتر جهانگیری

 

1378

38

پروین کریمی آنچه

روانشناسی افلوطین و مقایسه آن با سهروردی

دکتر اعوانی

دکتر محقق داماد

 

1378

39

شیرین سیدنیا

جوهر از دیدگاه ارسطو و ابن سینا

دکتر اعوانی

دکتر جهانگیری

 

1378

40

مهناز قانعی خوزانی

ادراک در مکتب صدرالمتألهین و مقایسه آن با آراء آگوستین

دکتر دینانی

دکتر ایلخانی

 

1379

 


 

ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

 

تاریخ دفاع

41

سید محمد صادق موسوی ننه کران

بررسی شبهات وارده بر برهان صدیقین و برهان امکان و وجوب

دکتر محقق داماد

دکتر دینانی

 

1379

42

انسیه برخواه

تصحیح انتقادی رساله ازلیه النفس وبقائها تألیف ابن کمونه

دکتر دینانی

دکتر محقق داماد

 

1379

43

سیده سیما نوربخش

نور در حکمت سهروردی

دکتر دینانی

دکتر سجادی

 

1379

44

نسرین قاسمی دستجردی

مراحل سیر وسلوک در عرفان اسلامی

دکتر دینانی

دکتر شیخ الاسلام

 

1379

45

سرور مصباح مقدم

تصحیح انتقادی رساله گوهر یگانه

دکتر محقق داماد

دکتر دینانی

 

1380

46

اعظم یزدی محمدی

اسماء و صفات خداوند

دکتر دینانی

دکتر جهانگیری

 

1380

47

طاهره صادقی

اصل ضرورت علی ومعلولی از دیدگاه ابن سینا ، غزالی ابن رشد و فخررازی

دکتر افضلی

دکتر محقق داماد

 

1380

48

خدیجه کثیری بیدهندی

ایمان در کلام اثنی عشریه و اشاعره

دکتر محقق داماد

دکتر جهانگیری

 

1380

49

معصومه اسماعیلی

نظریه صفات در حکمت متعالیه

دکتر محقق داماد

دکتر دینانی

 

1381

50

زهرا خدائیان

نقش اتحاد عاقل ومعقول در معرفت شناسی اسلامی

دکتر قوام صفری

دکتر دینانی

 

1381

 


 

ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

 

تاریخ دفاع

51

زهرا سروش

سیر تاریخی نظریه صدور و تحولات آن در فلسفه اسلامی

دکتر قوام صفری

دکتر دینانی

 

1381

52

فاطمه کاظمی زاده

عالم مثال در فلسفه سهروردی

دکتر دینانی

دکتر افضلی

 

1381

53

زهرا امرائی

مطابقت نظریه معاد جسمانی ملاصدرا با آیات وروایات اسلامی

دکتر دینانی

دکتر اعوانی

 

1381

54

خدیجه نقیئی

وحدت شخصیه نفس در حکمت متعالیه

دکتر محقق داماد

دکتر دینانی

 

1382

55

اعظم مردیها درچه

عالم خیال در فلسفه ملاصدرا

دکتر دینانی

خانم علم الهدی

 

1382

56

لیلا شاکری مهرام

تصحیح نسخه خطی " شرح اثولوجیا " تألیف علی قلی بن قرچغای خان

دکتر دینانی

دکتر محقق داماد

دکتر مهدی محقق

 

1382

57

سمانه جوادی

مسئله عقل فعال در نظریات ارسطو و ابن سینا

دکتر دینانی

دکتر قوام صفری

 

1383

58

مهدی حاجیان

زمان در کلام وفلسفه اسلامی

دکتر محقق داماد

دکتر دینانی

 

1383

59

حدیث رجبی

تئوری مطابقت از دیدگاه فخر رازی وملاصدرا

دکتر دینانی

خانم مینوچهر

 

1383

60

مهناز کهندانی تفرشی

علم حضوری در فلسفه اسلامی و رابطه آن با معرفت شناسی

دکتر محقق داماد

دکتر پلنگی

 

1383

 


 

ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

 

تاریخ دفاع

61

مریم زیارتی

معراج پیامبر اکرم (ص) از دیدگاه فرق مختلف اسلامی

دکتر جهانگیری

دکتر شیخ الاسلام

 

1383

62

سید مهدی موسوی

پیدایش نفس از دیدگاه فلسفه اسلامی

دکتر محقق داماد

دکتر دینانی

 

1383

63

زهرا نظام الدینی

معقولات ثانی و تأثیر آن در معرفت شناسی اسلامی

دکتر دینانی

دکتر قوام صفری

 

1383

64

معصومه السادات سالک اصفهانی

سیرتکاملی انسان درحکمت ملاصدرا

دکترقوام صفری

دکترپلنگی

 

1385

65

فاطمه زندیه

مهدویت درکلام شیعه و مقایسه آن با نظریه انسان کامل در آراء محی الدین ابن عربی

دکترمحقق داماد

دکترشیخ الاسلامی

 

1385

66

فاطمه زارع مویدی

حرکت در حرکت

دکتردینانی

دکترمحقق داماد

 

1386

67

 نرجس حقیقت

نقد و بررسی اشکالات ابن رشد به ابن سینا درمحدوده کتاب تهافت التهافت

دکترغفاری

دکترعلم الهدی

 

1386

68

زهرا عسگری نظری

ترجمه و شرح بخشهای یک و سه کتاب philosophy the basics

دکترمحقق داماد

دکترموسائی افضلی

 

1386

69

سمیه قاسمی نراقی

بررسی معنای فلسفی نبوت و رسالت در فلسفه اسلامی (بررسی آراء فارابی ، ابن سینا و سهروردی )

دکتر محقق داماد

دکتر علم الهدی

 

1386

70

 منیره زمانی ابیانه

تفکر و تعقل در قرآن کریم

دکترشیخ الاسلامی

دکتردینانی

 

1387

 


 


ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

 

تاریخ دفاع

71

 زینب عسکریان

ادارک حسی در فلسفه اسلامی

دکترقوام صفری

دکترپلنگی

 

1387

72

فرشته دارستانی

نقد و بررسی استقراراز دیدگاه ابن سینا

دکترقوام صفری

خانم مینوچهر

 

1387

73

حيدر همتي

چگونگي تحقق مرگ در انديشه ابن سينا و ملاصدرا

دكتر قراملكي

دكتر كلباسي

 

1387

 

74

مروه دولت آبادي

ملائكه از نظر فخر رازي، ملاصدرا و فيض كاشاني و سر ايمان به آن

دکتردینانی

دكتر سعيدي مهر

دكتر فرقاني

1389

75

نرگس ياوران

رابطه نفس و بدن از ديدگاه ابن سينا و ملاصدرا و تأثير آن در مسئله معاد

دکتردینانی

دكتر شيخ شعاعي

 

1389

76

نجمه سادات رادفر

نسبت عقل و وحي از ديدگاه فارابي

دکتردینانی

دكتر پلنگي

 

1389

77

صديقه سجادي

ترجمه و مقدمه بر بخش اول كتاب Plotinusاثر Gerson

دكتر پلنگي

دكتر رضايي ره

 

1389

78

زينب فروزفر

خدا، انسان و نسبت ميان آن دو از ديدگاه فيلون اسكندراني و ملاصدرا

دكتر علمي

دكتر ابراهيمي

 

1390

79

سوده مهتاب پور

نقدهايي بر الهيات طبيعي از ديدگاه هيوم در ترجمه و بررسي كتاب گفتگوهايي درباره دين طبيعي

دكتر خاتمي

دكتر رسولي پور

 

1390