مراحل گذراندن واحد رساله در مقطع دکتری مراحل گذراندن واحد رساله در مقطع دکتری

مراحل گذراندن واحد رساله در مقطع دکتری

 
•الف. مرحله مشاوره و مطالعه جهت اخذ موضوع
•        با عنایت به اینکه طول سنوات تحصیل در مقطع دکتری حداکثر چهار سال و نیم می باشد، دانشجو لازم است از ابتدای تحصیل درمقطع دکتری با اساتید مختلف اعم از اعضای  هیئت علمی                        
•        مدعو موضوعات مورد علاقه خود را یافته و به مطالعه پیرامون موضوع پرداخته و با صاحبنظران مرتبط با آن موضوع مشورت نماید.
 
•ب. مرحله تصویب
•        1.دریافت فرم طرح نامه و ارائه موضوع به تحصیلات تکمیلی (از ابتدای نیمسال اول تا پایان نیمسال دوم)
•        2. تصویب موضوع در جلسه گروه و ابلاغ به دانشجو
 
•ج. مرحله تدوین تا برگزاری جلسه دفاع
•      1. دریافت فرم گزارش و ارائه گزارش‌های شش ماهه مبنی بر روند پیشرفت رساله و تأیید توسط اساتید راهنما و مشاور
•      2.ارائه حداقل دو سمینار از رساله دکتری با حضور اساتید راهنما و مشاور و تحصیلات تکمیلی (یکی پس از اتمام نیمه اول رساله و دیگری پس از اتمام نیمه دوم و قبل از نهایی شدن رساله)
•      3. دریافت فرم و ارائه درخواست برگزاری جلسه پیش دفاع و تأیید اساتید راهنما و مشاور و تحصیلات تکمیلی
•      4. ارائه رساله به تحصیلات تکمیلی جهت اخذ تأیید اعمال مقررات دانشگاه در رساله توسط معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی
•      5. اعمال اصلاحات اعلام شده از سوی معاونت پژوهشی، اساتید راهنما و مشاور در جلسه پیش دفاع
•      6.دریافت فرم و ارائه درخواست آمادگی دفاع به همراه تأیید اساتید راهنما ومشاور
•      7.تدوین یک مقاله مستخرج از رساله و ارائه آن به معاونت پژوهشی (حداکثر دو هفته قبل از دفاع) و اخذ تأییدیه از معاونت پژوهشی و ارائه آن به تحصیلات تکمیلی
•      8. تحویل 4 نسخه از رساله به اساتید داور.
•      9. تأیید پایان نامه توسط معاونت پژوهشی و معاونت تحصیلات تکمیلی
•     10. ارائه متن دفاعیه به صورت پاور پوینت به واحد تحصیلات تکمیلی حداکثر تا یک هفته قبل از دفاع
•      11.دریافت فرم اصلاح پایان نامه، انجام اصلاحات مورد نظر هیأت داوران، اخذ تأیید دو نفر از اعضای هیأت داوران و تحویل آن به تحصیلات تکمیلی
 
•د. مرحله نهایی پس از جلسه دفاع
•        1. تهیه نسخ صحافی شده رساله با جلد مشکی به تعداد اساتید راهنما ، مشاور ، داوران ، تحصیلات تکمیلی و کتابخانه به همراه ارائه دو نسخه PDFبه تحصیلات تکمیلی
•        2. ثبت و تکمیل مشخصات و فیلدهای درخواستی مروبط به رساله در سایت www.thesis.irandoc.ac.irو دریافت کد رهگیری و تحویل آن به تحصیلات تکمیلی