مراحل گذراندن واحد پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد مراحل گذراندن واحد پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد

مراحل گذراندن واحد پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد
 
الف - مرحله مشاوره و مطالعه جهت اخذ موضوع
•         با عنایت به اینکه طول سنوات تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد حداکثر دو سال و نیم می باشد، دانشجو لازم است از ابتدای تحصیل درمقطع کارشناسی ارشد با اساتید موضوعات مورد علاقه
•         خود را یافته و به مطالعه پیرامون موضوع پرداخته و با صاحبنظران مرتبط با آن موضوع مشورت نماید.
 
ب- مرحله تصویب
•          1.دریافت فرم طرح نامه و ارائه موضوع به تحصیلات تکمیلی (پس از پایان نیمسال اول و تا قبل از شروع نیمسال سوم)
•          2. تصویب موضوع در جلسه گروه و ابلاغ به دانشجو
 
ج- مرحله تدوین تا برگزاری جلسه دفاع
•           1. دریافت فرم گزارش و ارائه گزارش‌های شش ماهه مبنی بر روند پیشرفت پایان نامه و تأیید توسط اساتید راهنما و مشاور.
•           2. دریافت فرم جلسه دفاع و ارائه درخواست برگزاری جلسه دفاع با تأیید اساتید راهنما و مشاور.
•           3. ارائه پایان نامه به تحصیلات تکمیلی جهت اخذ تأیید اعمال مقررات دانشگاه در پایان نامه توسط معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی.
•           4.اعمال اصلاحات اعلام شده از سوی معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی.
•           5.اخذ تأیید از معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی جهت برگزاری جلسه دفاع.
•           6.تحویل دو نسخه از پایان نامه جهت ارسال به اساتید داور.
•           7. تدوین یک مقاله مستخرج از پایان نامه و ارائه آن به معاونت پژوهشی (حداکثر دو هفته قبل از دفاع) و اخذ تأییدیه از معاونت پژوهشی و ارائه آن به تحصیلات تکمیلی.
•           8. ارائه متن دفاعیه به صورت پاور پوینت به واحد تحصیلات تکمیلی حداکثر تا یک هفته قبل از دفاع.
•           9.دریافت فرم اصلاح پایان نامه ، انجام اصلاحات مورد نظر هیأت داوران، و اخذ تأیید دو نفر از اعضای هیأت داوران و تحویل آن به تحصیلات تکمیلی.
 
د-مرحله نهایی پس از جلسه دفاع

          1. دریافت فرم تحویل نسخ ، تهیه نسخ صحافی شده پایان نامه با جلد قهوه ای به تعداد اساتید راهنما ، مشاور ، داوران ، تحصیلات تکمیلی و کتابخانه به همراه دو نسخه   PDF                    به تحصیلات تکمیلی
         2. ثبت و تکمیل مشخصات و فیلدهای درخواستی مربوط به پایان نامه در سایت www.thesis.irandoc.ac.irو دریافت کد رهگیری و تحویل آن به تحصیلات تکمیلی