عناوین دروس عناوین دروس

منابع دروس اختصاصی رشته علوم و معارف اسلامی در سال تحصیلی 90-91

 

پایه اول

 

عنوان درس

کد درس

عنوان کتاب

مولف

ناشر

1

عربی تکمیلی

5634

مبادی العربیه  جلد1

حمید محمدی

دارالعلم

2

اخلاق واحکام

5609

درسنامهاخلاق

محمود اکبری

دانش حوزه

آموزش احکام

فلاح زاده

الهادی

 

 

پایه دوم

 

عنوان درس

کد درس

عنوان کتاب

مولف

ناشر

1

اصول عقائد

5536

دین وزندگی (2)

 

 

2

عربی (2)

5538

عربی (2) رشته انسانی

مبادی العربیه جلد (1)

 

حمید محمدی

 

 

 

دارالعلم

3

تاریخ اسلام

5540

تاریخ اسلام  1

آموزش وپرورش

کد 225

 

 

4

تفسیر وعلوم قرآنی  (1)

5543

آشنایی با قرآن   جلد7

شهید مطهری

 

صدرا

5

آشنایی با مفردات قرآن

5545

کتاب آشنایی با مفردات قران

آموزش وپرورش

کدکتاب 221

 

 

6

قرائت وتجوید قرآن

5546

حلیه القرآن جلد 2

سید محسن موسوی بلده

 

احیای کتاب

7

احکام

5542

آشنایی با احکام

آموزش وپرورش  کد1/233

 

 

8

اخلاق (1)

5547

درسنامه اخلاق

محمود اکبری

 

دانش حوزه

 

 

پایه سوم 

 

عنوان درس

کد درس

عنوان کتاب

مولف

ناشر

1

اصول عقائد(2)

5537

دین وزندگی  (3)

 

 

2

عربی (3)

5539

کتاب عربی 3 علوم انسانی

هدایه فی النحو

تصحیح حسین رحیمی

 

انتشارات الهلال

3

تاریخ اسلام(2)

5541

تاریخ اسلام 2

آموزش وپرورش

کد 3/253

 

4

تفسیر وعلوم قرآنی(2)

5544

آشنایی با قرآن جلد 1

شهید مطهری

 

صدرا

5

اخلاق (2)

5548

اخلاق الهی جلد 4

آیت ا... مجتبی تهرانی

پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی

6

فن سخنوری

5549

فن سخنوری

تربیت معلم

 

7

تاریخ ایران وجهان

5450

تاریخ ایران وجهان 2

آموزش وپرورش

کد3/271

 

 
 

پیش دانشگاهی

 

عنوان درس

کد درس

عنوان کتاب

مولف

ناشر

1

اصول عقائد

 

دین وزندگی  1و2

جهان بینی(3)

(عدل الهی )

تربیت معلم

 

2

3

ادبیات عرب

 

مبادی العربیه

 

عربی   پیش دانشگاهی

تصحیح

 حسین رحیمی

آموزش وپرورش

الهلال

4

اصول فقه

 

آشنایی با اصول فقه

سعید سید حسینی

مدرسه

5

منطق

 

آموزش منطق

غرویان

دارالعلم

6

اخلاق

 

اخلاق الهی جلد (4)

آیت ا...مجتبی تهرانی

پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی

7

فقه

 

آشنایی با فقه

خانم  حاجیان

مدرسه