مدیریت آموزشی مدیریت آموزشی

 

این مدیریت به انجام خدمات آموزشی ثبت نام دانشجویان جدید الورود ـ فارغ التحصیلی ـ امور فارغ التحصیلان ، امور مربوط به امتحانات و نیز بايگانی و خدمات رایانه ای مورد نیاز کلیه دانشجویان می پردازد. همچنین نظارت برحسن انجام امور آموزشی واحدهای دانشگاهی به عهده این مدیریت است . کلیه امور آموزشی مربوط به دانشجویان کارشناسی و کاردانی و اجرای آیین نامه های آموزشی این مقطع بر عهده این اداره است.