اهداف اهداف

 

به موجب اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی اهداف مدرسه عالی شهید مطهری به شرح ذیل می باشد.
1. تربیت علما و روحانیون اسلام شناس و آگاه به مسائل و مقتضیات زمان و نیز تربیت محققان و افراد صاحب صلاحیت.
2. تحقیق در رشته های مختلف علوم و معارف اسلامی.
3. تبلیغ و نشر علوم و معارف اسلامی.