برگزاری نشست تخصصی برگزاری نشست تخصصی

دانشگاه شهید مطهری با همکاری انجمن فقه و حقوق خانواده ایران، اولین نشست تخصصی با موضوع الزامات فقهی تربیت جنسی کودکان را در روز سه شنبه 10 اردیبهشت از ساعت 14 الی 16:30 در سالن علامه طباطبائی برگزار کرد. سخنرانان این جلسه آقای دکتر نقیبی و خانم دکتر راستی بودند.