برگزاری مسابقه کتابخوانی با عنوان «قدرت و شکوه زن» برگزاری مسابقه کتابخوانی با عنوان «قدرت و شکوه زن»

مسابقه کتابخوانی با عنوان «قدرت و شکوه زن» از مجموعه بیانات مقام معظم رهبری در روز یکشنبه 97/12/19 از ساعت 11:30 لغایت 12 برگزار گردید.