برگزاری سخنرانی پیرامون« مهارتهای ارتباط مؤثر» برگزاری سخنرانی پیرامون« مهارتهای ارتباط مؤثر»

سخنرانی استاد دانشگاه خانم دکتر همیز پیرامون «مهارتهای ارتباط مؤثر» روز دوشنبه 16 مهرماه در نمازخانه دانشگاه از ساعت 9:45 لغایت 11:45 برگزار می گردد.