افتتاحیه باغ کتاب دانشگاه شهید مطهری واحدخواهران افتتاحیه باغ کتاب دانشگاه شهید مطهری واحدخواهران

مراسم افتتاحیه باغ کتاب دانشگاه شهید مطهری واحد خواهران تهران در روز سه شنبه مورخ 97/07/03 از ساعت 9:30 برگزار می‌گردد.