برگزاری اردوی یکروزه تفریحی ـ زیارتی  اردوگاه صاحب الزمان (پنجشنبه 14 تیرماه) برگزاری اردوی یکروزه تفریحی ـ زیارتی اردوگاه صاحب الزمان (پنجشنبه 14 تیرماه)