برگزاری کارگاه «معیارهای ازدواج و تشکیل خانواده» برگزاری کارگاه «معیارهای ازدواج و تشکیل خانواده»

کارگاه «معیارهای ازدواج و تشکیل خانواده» با حضور خانم دکتر محمودزاده در روز دوشنبه مورخ 97/01/20 از ساعت  11:15 الی 13 در نمازخانه دانشگاه برگزار  گردید.