برگزاری همایش «یادگیری برتر» برگزاری همایش «یادگیری برتر»

همایش «یادگیری برتر» باحضور استاد رضا کوهستانی مشاور و کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، در روز دوشنبه 7 اسفندماه جاری از ساعت 11:15 الی 12:30 برگزار گردید.

.