مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری به روایت تصویر مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری به روایت تصویر