برگزاری کافه انتخاباتی 96 برگزاری کافه انتخاباتی 96

کافه انتخاباتی به مدت 10روز برگزار شد و تریبون آزاد در تاریخ  96/2/26 با حضور گسترده دانشجویان برگزار شد و معیار انتخاب اصلح مورد بررسی قرارگرفت.