جشنواره  محصولات فرهنگی و هنری دانشجویان واحد خواهران تهران جشنواره محصولات فرهنگی و هنری دانشجویان واحد خواهران تهران

جشنواره  محصولات فرهنگی و هنری دانشجویان واحد خواهران تهران در روز چهارشنبه 18 اسفند ماه  در این دانشگاه برگزار شد.