سخنرانی خانم فیاض پیرامون "پژوهشی در قرآن با رویکرد روانشناسی(افسردگی)" سخنرانی خانم فیاض پیرامون "پژوهشی در قرآن با رویکرد روانشناسی(افسردگی)"

خانم فیاض یکی از اساتید قرآن و عترت پیرامون "پژوهشی در قرآن با رویکرد روانشناسی (افسردگی)، در روز دوشنبه دهم آبان ماه  " به ایراد سخنرانی پرداختند.