برگزاری جلسه انجمن علمی فلسفه برگزاری جلسه انجمن علمی فلسفه

انجمن علمی - دانشجویی فلسفه، اولین جلسه علمی خود را با حضور آقای دکتر رسولی‌پور در تاریخ 23 فروردین ماه از ساعت 12 الی 13 تشکیل داد. 

در این مراسم که با حضور دانشجویان واحد خواهران تهران برگزار گردید، ایشان به بیان موضوع "جبر و اختیار" پرداختند.