اطلاعیه پرداخت هزینه خوابگاه  دانشجویی اطلاعیه پرداخت هزینه خوابگاه دانشجویی

:: اطلاعیه ::

 

از دانشجویان محترمی که از خوابگاه دانشجویی استفاده می‌کنند، تقاضا می‌شود تا روز سه شنبه مورخ 1394/10/01، مبلغ  3/000/000 ریال، جهت هزینه خوابگاه به شماره حساب 5082161650 (به نام دانشگاه قرآن و حدیث) با کد شناسه 699/72 و یا به شماره کارت 6104337945444220 واریز نمایند

دانشجویان می‌بایست اصل فیش پرداختی را به دفتر جناب آقای معصومی در دانشگاه قرآن و حدیث تحویل داده و کپی فیش واریزی را به واحد امور مالی واحد خواهران تهران تحویل نمایند.

.