مادران عشق مادران عشق

روز دوشنبه نهم آذرماه جاری، نمایشی با عنوان «مادران عشق» توسط گروهی از دانشجویان واحد خواهران تهران  از ساعت 13 لغایت 14 به اجرا در آمد.

پ