بخش رایانه واحد خواهران تهران(مقطع کارشناسی) بخش رایانه واحد خواهران تهران(مقطع کارشناسی)

در سالن رایانه دانشجویان می‌توانند از نرم افزارهای مختلف به عنوان نمونه: نرم افزارهای فلسفی ـ فقهی و نیز اینترنت جهت پژوهش استفاده نمایند.