امور خوابگاه امور خوابگاه

خوابگاه دانشگاه واحد خواهران تهران در دانشگاه علوم و حدیث شهر ری مستقر می‌باشد.