مراسم سخنرانی خانم دکتر فرزاد با حضور دانشجویان  واحد خواهران تهران برگزار گردید.

در این مراسم، ایشان پس از مدح امام زمان(عج)، به بیان تعریف نعمت و شناختن نعمتهای مادی و معنوی پرداختند. 

ایشان با اشاره به برکات معنوی  نهضت عاشورا برای انسانها، گفتند شکر نعمت موجب محبت به باریتعالی  می‌شود و این محبت موجب قرب به پروردگار خواهد شد.