آئین نامه‌های آموزشی واحد خواهران تهران آئین نامه‌های آموزشی واحد خواهران تهران

آشنایی با آئین نامه‌های ابلاغی وزارت علوم و ضوابط اختصاصی دانشگاه شهید مطهری  ـ واحد خواهران

 

الف آئین نامه مربوط به امور آموزشی و اداری

1 –غیبت بیش از سه جلسه از 16 جلسه  کلاسهای تشکیل شده منجر به محرومیت از امتحان و درج نمره صفر شده و تأثیر مستقیم در معدل خواهد داشت .

2- تأخیر در حضور به موقع در کلاسهای یک ساعته تا 10 دقیقه ثبت می‌گردد و سه جلسه تأخیر مساوی با یک جلسه غیبت خواهد بود .                 

3- تأخیر در حضور به موقع در کلاسهای دو ساعته تا 20 دقیقه ثبت می‌گردد و سه جلسه تأخیر مساوی با یک جلسه غیبت خواهد بود.

4- تأخیر بیش از 10 دقیقه در کلاسهای یک ساعته و بیش از 20 دقیقه در کلاسهای دو ساعته از آغاز شروع کلاس غیبت محسوب خواهد شد .

5- خروج طولانی مدت از کلاس درس، بنا بر مورد، مشمول مقررات بند 2و3 می‌گردد.


6- تأخیر در ثبت نام، مسافرت، بیماری، تداخل برنامه‌های درسی و امثال آن جزء غیبت  16/3 محسوب می‌شود و دانشجویان بیش از سقف مجاز به هیچ دلیل دیگری از حضور در کلاس معاف نخواهند بود.

7- غیبت کلیه دانشجویان که منجر به عدم برگزاری کلاس می‌شود، برای تمامی آنان ثبت خواهد شد.

 

ب آئین نامه مربوط به امتحانات

1- حضور در جلسه امتحانات میان ترم و پایان ترم ضروری است و غیبت غیرموجه در جلسه امتحان منجر به درج نمره صفر و غیبت موجه منجر به حذف آن درس خواهد شد.

2- نقض مقررات جلسه امتحان و هرگونه تخلف از قبیل صحبت کردن، استفاده از ورقه، تلفن همراه، هرگونه وسایل الکترونیکی و غیره تقلب محسوب شده و منجر به درج نمره 0/25 خواهد شد.

3- دربهای سالن امتحانات رأس ساعت مقرر بسته شده و تأخیر در جلسه امتحان پایان ترم، منجر به محرومیت از امتحان خواهد شد.    

                                                               

ج آئین نامه مربوط به نحوه پرداخت شهریه

1- در صورتی که دانشجو در هریک از مقاطع تحصیلی از ادامه تحصیل انصراف دهد، یا بر اساس رأی کمیته انضباطی اخراج شود،  شهریه ثابت و شهریه واحدهای أخذشده دریافت می‌گردد.

2- در مواردی که دانشجو با موافقت دانشگاههای مبدأ و مقصد به عنوان دانشجوی مهمان پذیرفته شود، شهریه ثابت و شهریه واحدهای أخذشده دریافت می‌گردد.

3- در صورت غیبت بیش از حد مجاز در کلاس درس، غیبت در جلسه امتحان و یا عدم احراز نمره قبولی  و أخذ مجدد واحد درسی، شهریه واحد افتاده دریافت می‌گردد.

4- درصورت عدم اتمام تحصیل در سنوات مصوب (4 سال) شهریه ثابت و شهریه واحدهای أخذ شده در نیمسال سنوات دریافت می‌گردد.

5- در صورت مشروطی در نیمسال تحصیلی، شهریه ثابت و شهریه کل واحدهای أخذ شده در نیمسال مشروط، از دانشجو دریافت می‌گردد.

6- در هر ترم هنگام ثبت نام مبلغی بابت هزینه‌های متفرقه از دانشجویان أخذ خواهد شد.

 

د- آئین نامه مربوط به امور انضباطی

1- استفاده از لوازم غیرضروری در کلاس درس از جمله تلفن همراه، لوازم آرایشی و غیره تخلف محسوب شده و متخلف با حکم شورای انضباطی به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 5 مندرج در بند الف ماده 1 آیین نامه انضباطی مصوب وزارت علوم محکوم می شود.

2- انجام هرگونه رفتار مغایر با شئون دانشجو، کلاس و دانشگاه و اختلال در نظم کلاس و وقفه یا مزاحمت در اجرای برنامه‌های دانشگاه یا خوابگاه تخلف محسوب شده و متخلف با حکم شورای انضباطی به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 9 ( به جز بند 6 ) مندرج در بند الف ماده 1 آیین نامه انضباطی مصوب وزارت علوم محکوم می‌شود.

3- توجه به شأن و جایگاه استاد نشانه شخصیت و فرهنگ دانشجو است و انجام هرگونه رفتار مغایر با آن تخلف محسوب شده و با متخلف مطابق بند قبل برخورد می شود.

4- پوشش چادر با رعایت حدود شرعی الزامی است.

5- پوشش دانشجویان باید به صورت مانتو و شلوار با رنگهای مناسب با محیط آموزشی دانشگاه باشد. ( مانتوهای نامناسب و بلوز و شلوار با پوشش چادر مجاز نمی‌گردد.)

6- استفاده از هرگونه لوازم آرایشی در محیط آموزشی ممنوع است.

7- در صورت استفاده از پوشش غیر منطبق با شئون دانشگاه و یا استفاده از لوازم آرایشی، متخلف با حکم شورای انضباطی به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 5 ودر صورت اصرار و تکرار، به یکی از بندهای 7 تا 9 مندرج در بند الف ماده 1 آیین نامه انضباطی مصوب وزارت علوم محکوم می شود.

برای اجرای هرچه بهتر این مصوبات و داشتن محیطی علمی و اسلامی، شما عزیزان را به همکاری دعوت می نمائیم.