بخش امور اداری ـ مالی(واحد خواهران تهران ـ مقطع کارشناسی) بخش امور اداری ـ مالی(واحد خواهران تهران ـ مقطع کارشناسی)