نحوه ارسال مقالات نحوه ارسال مقالات

راهنماي نويسندگان

  

1ـ مقالاتي در رهنمون امكان انتشار مي‌‌يابد كه روشمند، تحقيقي و مستند باشد.

2ـ زبان رسمي مجله فارسي است اما مقالات به زبان‌هاي عربي، انگليسي و فرانسه به شرط عدم سابقه‌ي انتشار در منابع ديگر پذيرفته مي‌‌‌شود.

3ـ مقالات مندرج الزاما نشان‌‌‌دهنده‌ي ديدگاه رهنمون نمي‌باشد.

4ـ مقالات در يك نسخه به صورت دست‌نويس با خط خوانادر صفحه‌ي A4و ترجيحا تايپ‌شده با برنامه‌ي MS Wordبه همراه ديسكت آن ارسال شود.

5ـ مقالات ارسالي مي‌بايست داراي چكيده‌ (در حدود 150 كلمه)، كليدواژگان و پي‌نوشت باشد.

6ـ شيوه‌ي مشخصات منابع در پي‌نوشت به شرح زير مي‌باشد:

الف‌ـ كتاب: نام، نام خانوادگي نويسنده، عنوان كتاب، نام مترجم، محل انتشار، نام ناشر، تاريخ انتشار، نوبت چاپ، جلد و شماره‌ي صفحات.

ب‌ـ مقاله: نام، نام خانوادگي نويسنده، عنوان مقاله، نام مترجم، نام نشريه، دوره (جلد)، تاريخ انتشار و شماره‌ي صفحات.

7ـ چكيده‌ي مقاله به زبان انگليسي ارسال شود.

8ـ در مقالات ترجمه‌‌شده، ارسال متن اصلي ضروري است.

9ـ درج اطلاعات مربوط به نام، نام خانوادگي، مدرك تحصيلي، مرتبه‌ي علمي نويسنده، محل كار و نشاني دقيق آن و شماره‌ي تلفن تماس ضروري است.

10ـ رهنمون در ويرايش و تلخيص مطالب آزاد است.

11ـ مطالب ارسالي بازگردانده نخواهد شد.

12ـ نقل مطالب فصلنامه با ذكر مأخذ آزاد است

 

 

آدرس پست الكترونيكي : rahnomun@motahari.ac.ir