كتابخانه كتابخانه

 

كتابخانه مدرسه عالي شهيد مطهري با تعداد زيادي عنوان كتاب در زمينه هاي فقهي ، تفسيري ، فلسفي و ... به دانشجويان و مراجعين خدمات ارائه مي دهد و با بهره گرفتن از نرم افزار كتابداري (winlib 2000) سعي در ارائه هر چه بهتر و منسجم تر اطلاعات كتابشناختي به كاربران را دارد