امور پژوهشي امور پژوهشي

 

امور پژوهشي مدرسه عالي با در نظر گرفتن جايگاه و اهميت پژوهش در فرايند توليد علم و نهضت نرم افزاري ، با برپايي همايش ها و كارگاههاي پژوهشي براي دانشجويان در اين راه خطير گام نهاده و سعي در پرورش دانشجوياني محقق و پژوهشگر در زمينه علوم اسلامي را دارد.