امور پژوهشي امور پژوهشي

 

امور پژوهشي مدرسه عالي با برگزاري همايش هايي از جمله همايش پژوهش در علوم اسلامي ، همايش انديشه الهي ، همايش عروج معرفت و ... و برگزاري كارگاهها و كلاس هاي پژوهشي در زمينه ارتقاء سطح پژوهشي و تحقيقاتي دانشجويان اين مركز فعاليت مي نمايد.