بيانات آيت الله هاشمي شاهرودي در كنگره بين المللي فيض كاشاني بيانات آيت الله هاشمي شاهرودي در كنگره بين المللي فيض كاشاني

بيانات آيت الله هاشمي شاهرودي در كنگره بين المللي فيض كاشاني

 

 

در سومين روز از كنگره بين‌المللی ملامحسن فيض كاشانی در تالار تازه تأسيس ملامحسن فيض دانشگاه كاشان گفت: برگزاری چنين مراسمی برای شخصيت‌های بزرگ ملی و دينی كاری است ارزشمند كه تنها می‌تواند قمست كوچكی از زحمات آنان را پاسخگو باشد.

رئيس قوه قضاييه گفت: ‌بزرگانی چون ملامحسن فيض كاشانی تاريخ گرانسنگ و غنی اسلامی و اهل بيت(ع) را برای ما حفظ و از هرگونه تحريف و دستبردی جلوگيری و آن را ارتقا بخشيدند و جامعه صالح را احيا كردند تا به امروز كه اسلام اصيل و ناب اهل بيت(ع) در جهان اسلام توانسته در سراسر جهان طنين‌انداز شود كه اين امر نشان از اهميت به اين مكتب است.

به گفته وی خدمات بزرگانی چون مرحوم علامه فيض كاشانی باعث شده تا اسلام اصيل اهل بيت(ع) حياتی دوباره و مجدد داشته باشد به طوريكه امروزه تمام جهان متوجه اسلام اصيل اهل بيت(ع) شده است.

آيت‌الله شاهرودی گفت: ‌اين اجلاس‌ها و كنگره‌ها برای معرفی خدمات ارزنده بزرگانی چون ملامحسن فيض كاشانی مؤثر خواهد بود.

وی افزود: خيلی از بزرگان از جمله مرحوم فيض كاشانی در حالی ناشناخته باقی مانده‌اند كه كاوشگران غربی قدر و منزلت و ارزش گرانسنگ آنها را تبيين كرده‌اند.

رئيس قوه قضايه از ملا محسن فيض كاشانی به عنوان عالمی چند بعدی در عرصه‌های مختلف و معارف مختلف نام برد و گفت: فيض در تمامی عرصه‌ها نظريات تازه‌ای براساس سبك و روش خاصی كه داشته توانسته از متن و مظامين اهل بيت(ع) استخراج و مستند كند ضمن اينكه يكی از ويژگی‌های فيض، سعه فكری ايشان در تمامی عرصه‌های اسلامی است كه صاحب‌نظر و صاحب تأليف است.

به گفته وی ملامحسن فيض كاشانی پرچمدار انديشه‌ها و فكر اهل بيت(ع) اسلام است و خدمات شايانی را به تشيع كرده است.

آيت‌الله هاشمی شاهرودی خاطرنشان كرد: صحبت كردن درباره ملامحسن فيض كاشانی كار ساده‌ای نيست صحبت درباره اين عالم بزرگوار نياز به زمان و تحقيق بيشتری دارد.

رئيس قوه قضاييه، ‌تحقيق در مطالب و نوآوری‌های فيض كه صاحب كتاب و تأليف بيش از 100 و به عبارتی تا 200 مؤلف در زمينه‌های تفسير،‌ حكمت، حديث، رجال، فقه و اخلاق است و در همه عرصه‌های اسلامی نظريات بسيار ارزشمندی دارد را ضروری دانست.

رئيس قوه قضايه يادآور شد: ‌برخی از نظريات فكری فيض برای نظام و حاكميت نظام جمهوری اسلامی مؤثر است.

آيت‌الله هاشمی شاهروردی در ادامه با بيان اينكه يكی از مباحث مورد بحث در اين كتگره را رفع ترديد و ابهامات موجود درباره اخبار مسلكی ملامحسن فيض كاشانی است، تصريح كرد: معروف است در كتاب‌هايی ايشان از علمای اخبار مسلك، تعبيراتی را درباره علمای اصول مسلك دارد كه استدلال‌های اصولی آنها را قبول ندارد.

به گفته وی بعد از مطالعه برخی از نظرات متوجه شدم تناسبی با مسلك اخباری ندارد.

وی در ادامه با بيان اينكه بحث علمی اجلاس بيشتر متوجه به اين نكته است كه آيا ملامحسن فيض واقعا" اخباری مسلك است يا نه، افزود: در تحقيق مختصری كه در كتاب‌های ايشان داشتم كه به اين نتيجه رسيدم كه ايشان نه تنها اخباری مسلك بوده بلكه نزديك به اصولی مسلك و نزديك به مكتب محقق اردبيلی است.

وی تصريح كرد: مرحوم محقق اردبيلی دارای سابقه فكری معقولی بود به طوريكه ايشان نسبت به مسائل مخصوص كتاب‌های فقهی رايج حركت جديدی را تأسيس كرده كه نشان دهنده اين است كه حركت عقل‌گرايی ايشان دقيقا" بر عكس مكتب اخباری است.

وی عدم قبول اجماع، عدم قبول اصل برائت، عدم نقد اخبار، عدم تقليد و عدم قبول حكم عقل نظری و برهانی در دروس فقاهت را از جمله شاخصه‌هايی دانست كه می‌توان با آن اخباريان را شناخت.

آيت‌الله هاشمی شاهرودی در پايان افزود: مرحوم فيض يكی از علمای اصولی بوده است و چيزی از گفته‌های ايشان برنمی‌آيد كه نشان دهنده اخباری بودنش باشد.

وی در پايان اظهار اميدواری كرد اين كنگره علمی و پژوهشی و تحقيقاتی بتواند منشاء چنين كاری كه منجر به تأسيس بنيادی در اين زمينه شده است، فعا لانه تحقيقات و پژوهش‌های خود را دنبال كند و تنها به نشر كتاب‌های گرانسنگ اين عالم بزرگوار اكتفا نكند.