انتشارات انتشارات

 

انتشارات مدرسه عالي شهيد مطهري

انتشارات مدرسه عالي شهيد مطهري ،‌برخي از پژوهش هاي انجام يافته در معاونت پژوهشي و آثار برجسته عالمان و محققان را در دو حوزه علوم انساني و اسلامي منتشر مي نمايد .

از نشرياتي كه توسط اين مركز منتشر مي گردد مي توان به نشريه علمي ـ‌ پژوهشي رهنمون اشاره نمود كه به صورت فصلنامه منتشر مي گردد .

از ديگر كتب منتشر شده اين مركز مي توان به مجموعه كتابهاي كنگره ملا محسن فيض كاشاني اشاره نمود.